AMORNIE.....THE ONE AND ONLY     อามอร์นี่...หนึ่งเดียวในโลกนี้ ไม่มีอามรนั้น หรือ อามรโน่น มีแต่อามอร์นี่
YOUPIK เริ่มต้นธุรกิจ ง่ายๆแค่ปลายนิ้ว ไม่ต้องสต็อกสินค้าเอง
เข้าถึงแบรนด์ชั้นนำ และ ผู้ผลิตที่ทำให้คุณสามารถร่วมสร้างและเติบโตธุรกิจไปด้วยกัน.

Start your business at your fingertips with zero stocks
.
Read more.
 
www.amornie.com>
Slang
Column
Articles
Quotes
About Amornie
Photos
English Question
 
 
LEARN TO MAKE MONEY
2 WEEKS DIET
2 WEEKS DIET
MEDICINE BOOK
USED BOOKS USED TEXTBOOKS
BE YOUNG AGAIN
Love Scent Pheromone
 

Able
(Able to do something well)

บุคคลที่สามารถพัฒนาความสามารถของตนที่จะเรียนรู้ และ รับรู้สิ่งใหม่ๆ และสามารถนำไปประยุกค์ใช้กับงานที่ทำ และ ในชีวิตประจำวันได้ คือ บุคคลที่ขับเคลื่อน และ หมุนโลก และ สังคมของเราให้ก้าวไปข้างหน้าสู่อนาคต. The Creator has not given you a longing to do that which you have no ability to do. ผู้ที่สร้างเราไม่ได้ให้เราปราถนาที่จะทำในสิ่งที่เราไม่มีความสามารถที่จะทำ. เราต้องเลือกสิ่งที่เหมาะสมกับศักยภาพของเรา; คิดให้ดีว่าไหล่ทั้งสองของเราสามารถแบกได้ หรือ ไม่ได้. The world cares very little about what a man or woman knows; it is what a man or woman is able to do that counts. โลกสนใจเพียงน้อยนิดกับ ชาย หรือ หญิง ว่ารู้อะไร; สิ่งที่ ชาย หรือ หญิง สามารถที่จะทำได้คือสิ่งที่สำคัญกว่า. มีความรู้แต่ทำไม่ได้ หรือ ใช้ไม่เป็น – มันก็ไม่เกิดประโยชน์. ด้วยเหตุนี้, บุคคลที่น่ายกย่องคือคนที่สามารถใช้ความสามารถของตนเอง. ศัพท์ และ สำนวนที่มีความหมายเกี่ยวกับความสามารถได้แก่:

1) Good [adjective] able to do something well: สามารถที่จะทำบางสิ่งได้ดี.
Ex1: She's a very good lawyer. หล่อนเป็นทนายที่ดี.
Ex2
: Do you know a good builder? คุณรู้จักนักก่อสร้างที่ดีใหม?

2) Be good at [verb phrase] to be able to do something well: สามารถที่จะทำบางสิ่งได้อย่างดี: “เก่ง”.
Ex1
: He’s always been good at math. เขาเก่งเลขมาตลอด.
Ex2
: You've never been much good at lying. เธอไม่เคยเก่งโกหกเท่าไร.

3) Proficient: โพรฟิ้เชียนท์ [adjective] Formal: having reached an acceptable standard in something, by learning or practicing it: ทางการ: สู่ระดับที่เป็นที่ยอมรับว่าได้มาตรฐานในบางสิ่ง มีความเจนจัด.
Ex1
: Before you can study at a US university (ยูเนอะเฝ้อเซอะทิ่), you have to be proficient in English. ก่อนที่คุณสามารถที่จะศึกษาที่มหาลัยของอเมริกา, คุณจะต้องมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ – ในระดับที่เป็นที่ยอมรับ.
Ex2
: There's only one way to become proficient at anything - practice! มีวิธีเดียวที่จะเก่งกาจในสิ่งใดๆคือ – ฝึกฝน.

4) Able: [adjective usually before noun] good at doing something, especially at doing a difficult or important job that involves a lot of responsibility: ทำในบางสิ่งได้ดี, โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทำในสิ่งที่ยาก หรือ งานที่สำคัญ ที่ต้องมีความรับผิดชอบอย่างมาก.
Ex1: I've always wanted to be able to speak Japanese (แจพะนี๊ซ). ฉันมีความต้องการเสมอที่จะสามารถพูดภาษาญี่ปุ่นที่แสนยากได้.
Ex2: Mrs. Robinson is a very able teacher. คุณนาย ร๊อบันสัน เป็นครูที่มีความสามารถมาก หรือ ครูที่เก่งมาก.

5) Capable: เค้เพอะเบิล [adjective] someone who is capable can be trusted to do a job or piece of work well and without needing other people's help or advice: ใครผู้ซึ่ง capable สามารถเชื่อใจให้ทำงาน หรือ งานบางชิ้น ได้ดี และ ไม่จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือ หรือ คำแนะนำ จากคนอื่น “ทำเองได้”.
Ex1
: I don't think he's capable of murder. ฉันไม่คิดว่าเขาสามารถที่จะฆาตรกรรมด้วยตัวเองได้.
Ex2: I'm perfectly capable of looking after myself, thank you! ฉันแน่นอนสามารถที่ดูแลตัวของฉันเองได้, ขอบคุณ.

6) Competent: ค้อมพิเท็นท [adjective] someone who is competent has enough skill and knowledge to be able to do something to a high or satisfactory standard: ใครบางคนผู้ซึ่ง competent มีทักษะ และ ความรู้ที่เพียงพอ ที่จะทำบางสิ่งให้อยู่ในระดับสูง หรือ ความพอใจที่เป็นมาตรฐาน.
Ex1
: A competent mechanic (มิแค้นนิค) should be able to fix the problem. ช่างเครื่องที่ได้มาตรฐานน่าจะสามารถแก้ปัญหาได้.  
Ex2: She's a highly competent linguist. หล่อนเป็นนักภาษาศาสตร์ที่มีทักษะสูงมาก.

“We are limited, not by our abilities, but by our vision” เราถูกจำกัด, ไม่ใช่เพราะความสามารถของเรา, แต่โดยวิสัยทัศน์ของเรา. เราทั้งหมดมีความสามารถ; มันอยู่ที่ว่าเราจะใช้มันอย่างไร. คุณเป็นคนเดียวเท่านั้นบนโลกใบนี้ผู้ซึ่งสามารถที่จะใช้ความสามารถของคุณเอง. มันเป็นสิ่งที่เยี่ยมที่มีความสามารถ, แต่ความสามารถที่จะค้นพบความสามารถของผู้อื่นเป็นสิ่งที่ท้าทายอย่างยิ่ง. “Whether you think you can or whether you think you can't, you're right!” ไม่ว่าคุณคิดว่าคุณสามารถทำได้ หรือ คุณคิดว่าทำไม่ได้, คุณคิดถูกแล้ว. โปรดจดจำเสมอว่า “ไม่มีสิ่งใดที่ยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นโดยปราศจากการใช้ความพยายาม และ ความสามารถที่ยิ่งยอด”.  That’s it for this issue. By the way, never tell a young person that anything cannot be done. Always tell them that the impossible is the untried.

ย้อนกลับ

 
 
Rain. Inspiring story

“Life is a series of ups and downs. And, the sunshine follows the rain” ชีวิตมีขึ้น และ มีลง, และอาทิตย์ส่องแสงหลังฝนหยุดตก. เช่นเดียวกับชีวิตเรา. ก่อนที่เราจะประสบความสำเร็จ,  เราต้องต่อสู้กับอุปสรรค........
Would you? Very Funny
    วิธีที่จะทําให้ใครบางคน
ทําอะไร หรือให้อะไรแก่เรา
มีหลาย วิธีการ: อาทิเช่น; การเสนอ เงินตรา, ชื่อเสียง, และ ตําแหน่ง......
Sidewalk. Very funny

มีถนนสายหนึ่งชื่อ “Walking Street” ซึ่งมีคนแปลเป็นไทยว่า ถนนคนเดิน. จริงๆแล้ว, มีแม้กระทั่ง แมว, หมา, งู, “เฒ่าหัวงู (dirty old man)”, และ ช้างเดิน.........
 
 
 
I love emails, I kill phones!
© Copyright 2022 . Contact amornm@hotmail.com