AMORNIE.....THE ONE AND ONLY     อามอร์นี่...หนึ่งเดียวในโลกนี้ ไม่มีอามรนั้น หรือ อามรโน่น มีแต่อามอร์นี่
YOUPIK เริ่มต้นธุรกิจ ง่ายๆแค่ปลายนิ้ว ไม่ต้องสต็อกสินค้าเอง
เข้าถึงแบรนด์ชั้นนำ และ ผู้ผลิตที่ทำให้คุณสามารถร่วมสร้างและเติบโตธุรกิจไปด้วยกัน.

Start your business at your fingertips with zero stocks
.
Read more.
 
www.amornie.com>
Slang
Column
Articles
Quotes
About Amornie
Photos
English Question
 
 
LEARN TO MAKE MONEY
2 WEEKS DIET
2 WEEKS DIET
MEDICINE BOOK
USED BOOKS USED TEXTBOOKS
BE YOUNG AGAIN
Love Scent Pheromone
 
 
 

Advertisement and Advertising truck (รถแห่โฆษณา)

            บริษัทหลายบริษัททุ่มงบโฆษณาในการประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการของตัวเองสูงถึง 80% ต่อปี, โดยเฉพาะช่วงแรกของการแนะนําผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ. ผู้ที่ทําธุรกิจย่อมรู้กฎข้อนี้ดี “What is the point of having a business, if no one knows about it?” จะมีประโยชน์อะไร, ถ้ามีธุรกิจแล้วไม่มีใครทราบ. ดังนั้น, จึงจําเป็นต้องมีการประชาสัมพันธ์หรือโฆษณา. การโฆษณามีหลายรูปแบบและน่าศึกษาอย่างยิ่ง. อย่างไรก็ตาม, ธุรกิจโฆษณาบางอย่างสร้างความเดือดร้อนแก่คนจํานวนมาก, โดยเฉพาะผู้ใช้รถและถนน. รถแห่โฆษณา (advertising truck) ทั้งหลายทําให้การจราจรติดขัดเพราะขับเคลื่อนไปในอัตราความเร็วที่ตํ่ามาก; ดังนั้น, จึงเป็นสาเหตุของการสูญเสียเชื้อเพลิงโดยเปล่าประโยชน์และเวลาที่มีค่า. รถแห่โฆษณาบางคันติดตั้งลําโพงขนาดยักษ์ขับเคลื่อนช้ามากในแหล่งชุมชน – ทําให้การจราจรติดขัดยังไม่พอแต่ยังทําลายแก้วหูของผู้คนอีกด้วย. Noise levels in factories must not exceed 85 decibels.ระดับเสียงในโรงงานทั้งหลายต้องไม่เกิน 85 เด๊สะเบลส์. แต่ระดับเสียงจากรถแห่โฆษณาคันนี้น่าจะมากกว่าบาร์หรือดิสโก้, ซึ่งน่าจะผิดกฎหมาย. Any bar or disco which exceeds its permitted decibel limit can be shut down on the spot for the night by police. คุณรู้ใหมรถแห่โฆษณาคันนี้ประชาสัมพันธ์อะไร? บอกให้ก็ได้ “บาร์และดิสโก้” นั้นแหละ.  ศัพท์คําแรกที่จะนําเสนอซึ่งหลายคนคงทราบและรู้ความหมายคือ:

1) Advertisement: แอดเฝอไถ้ซ์เม่นท์ [countable noun]: something such as a large public notice, a short film on television, or a picture with words in a newspaper, that is designed to persuade people to buy something. บางสิ่งที่มีขนาดใหญ่เช่นป้าย, ภาพยนตร์สั้นในโทรทัศน์, หรือ ภาพกับถ้อยคําในหนังสือพิมพ์, ซึ่งมี่เจตนาที่จะชักจูงผู้คนซื้อบางสิ่ง.
Ex1: The Sunday papers are full of advertisements for cars. หนังสือพิมพ์วันอาทิตย์เต็มไปด้วยโฆษณาขายรถยนต์.
Ex2
: She saw an advertisement for a ski vacation in “Vermont” (VT a state in the northeastern US, which is part of New England. Vermont produces many minerals, and also maple syrup, and attracts many visitors for skiing, hunting, and fishing.). มีคําที่มีความหมายคล้าย advertisement คือ
1.1) Advertising
: แอ๊ดเฝอไถซิ่ง [uncountable noun]: the activity or business of trying to persuade people to buy things, using pictures, words, songs etc on television and radio, magazines, etc. กิจกรรมหรือธุรกิจที่พยายามชักชวนผู้คนให้ซื้อบางสิ่ง, โดยใช้ภาพ, ถ้อยคํา, เพลง ฯลฯ ในโทรทัศน์และวิทยุ, แม็กกาซีน, ฯลฯ.
Ex1: Both candidates are spending millions on television (เท็ลละฝี้ฌฉั่น) advertising. ผู้แข่งขันทั้งสองกําลังใช้เงินหลายล้านโฆษณาในโทรทัศน์. สําหรับบริษัทโฆษณาคือ
1.2) Advertising agency
: a company that advertises other companies' products. บริษัทที่โฆษณาสินค้าให้แก่บริษัทอื่น.
Ex1
: “Public nuisance” (พับลิค นู๊เศิ่นส์: 1 an action that is harmful to everyone 2 someone who does things that annoy a lot of people) is the biggest advertising agency in the world. บริษัทกวนเมืองเป็นบริษัทโฆษณาที่ใหญ่ที่สุดในโลก.

2) Commercial: คะเม้อเฉี่ยล [countable noun]: an advertisement on television or radio. โฆษณาในโทรทัศน์หรือวิทยุ.
Ex1
: Have you seen the new Lee jeans commercial? คุณได้เห็นโฆษณาใหม่ของผลิตภัณฑ์ ลี หรือยัง?
Ex2
: We'll be right back with you after a commercial break. เราจะกลับมาหาคุณในทันทีหลังจากพักโฆษณา.


3) Ad: informal also Advert British informal [countable noun] an advertisement. Ad ไม่เป็นทางการ และ Advert อังกฤษ ไม่เป็นทางการ: โฆษณา.
Ex1: The best way to sell your car is to place an ad in the local paper. วิธีดีที่สุดที่จะขายรถยนต์ของคุณคือลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น.
Ex2: Ten thousand people responded to our ad for a secretary (เซ็คคระแทริ่) job. หนึ่งหมื่นคนตอบรับต่อโฆษณาของเราสัาหรับตําแหน่งเลขานุการ. สงสัยเงินเดือนสูงและงานดี– ทํา 1 นาที, หยุด 59 นาที, อาหารฟรี, ที่พักฟรี, และ ได้ปีละสิบล้าน.

4) Campaign/advertising campaign: [countable noun] a planned series of advertisements for a new product or service. แผนการของการโฆษณาที่ต่อเนื่องสําหรับสินค้าและบริการใหม่.
Ex1: Hyundai got into a lot of trouble over its last advertising campaign. บริษัทมีปัญหามากมายจากแผนการการโฆษณาอย่างต่อเนื่องครั้งล่าสุดของบริษัท.
Ex2: Samsung is about to launch (start) a nationwide campaign for its new television (เท็ลละฝี้ฌฉั่น) sets. แซมซังใกล้ที่จะเริ่มแผนการการโฆษณาอย่างต่อเนื่องทั่วประเทศสําหรับเครื่องรับโทรทัศน์รุ่นใหม่.

5) Billboard: บิวบอร์ด US/ Hoarding: ฮ้อร์ดิ่ง UK: [countable noun] a large flat board in a public place, where large printed advertisements are shown. แผ่นกระดานขนาดใหญ่ในสถานที่สาธารณะ, ซึ่งมีการพิมพ์ข้อความโฆษณาขนาดใหญ่แสดงให้เห็น: ป้ายโฆษณา.
Ex1: Beside the “freeway (a very wide road in the US, built for fast travel: US)/motorway” (โม้เทอะเว: a very wide road for traveling fast over long distances, especially between cities: UK) was a huge billboard/hoarding showing an ad for Ben & Jerry's ice cream. ข้างทางด่วนมีป้ายโฆษณาขนาดมหึมาประชาสัมพันธ์สําหรับ เบ็น และ แจ๊ริ่ ไอศกรีม. จริงๆแล้ว, ผม “อยากปักป้ายแขวนขึ้นแผ่นเท่าฟ้า – ประกาศให้คนรู้ว่าบ้านนี้หนามีชายอกหัก”, แต่ผมมิกล้าเพราะเกรงว่าจะไม่มีสาวใดเมตตา – มีเพียงจะสมนํ้าหน้า.

6) Slogan: ส๊ะโลกั่น: a short clever and easy to remember phrase used in an advertisement. วลีที่หลักแหลมและจดจําง่ายใช้ในโฆษณา.
Ex1: Nike’s slogan is 'Just do it ', which is my favorite one. ไน๊กิ่ สโลแกนคือ “ทํามันเลย”, ซึ่งเป็นสโลแกนที่ผมชอบมากที่สุด.
Ex2
: 'Liberte (Liberty), egalite (Equally), fraternite (Fraternity)' was the slogan of the “French Revolution” (the revolution, which began in France in 1789. The French king and queen, and many other people of high rank were killed and France became a republic). “เสรีภาพ, เสมอภาค, ภารดรภาพ” เป็นสโลแกนของการ ปฎิวัติ ฝรั่งเศส.

7) Junk mail/direct (ดะเร็คท์/ไดเร็คท์) mail: [uncountable noun] advertisements you receive in the mail from different companies, often with special deals or sales in them. Direct mail is the word used by the companies who send out these advertisements. โฆษณาที่คุณได้รับทางจดหมายจากบริษัทต่างๆ, บ่อยครั้งมากับข้อเสนอพิเศษหรือลดราคาในซอง. Direct mail คือคําที่ใช้โดยเหล่าบริษัท (พวกทําลายต้นไม้) ซึ่งส่งโฆษณาทางจดหมาย. พวก Junk mail ส่วนมากในอเมริกาจะเป็นแบบฟอร์มให้สมัครเครดิตคาร์ดแม้กระทั่งหมาและแมวยังได้รับ.
Ex1
: Forty-four percent of the junk mail is never even opened. 44% ของ จดหมายโฆษณา นั้นไม่เคยถูกอ่าน.
Ex2: Coupons come via (ไฝ้เออะ) direct mail.

8) Infomercial: อิ๊นโฟเมอฉี่ยล [countable noun] a television or radio advertisement made to look and sound like a real program, often a financial news report or an advice show. โฆษณาโทรทัศน์หรือวิทยุถูกทําขึ้นให้ดูเหมือนจริง, บ่อยครั้งเป็นรายการรายงานข่าวด้านการเงินหรือรายการแนะนํา (สินค้า).
Ex1: Cable channels began broadcasting the 60- minute infomercial in March. หลายช่องในเคเบิ้ลเริ่มแพร่ภาพ 60-นาที รายการแนะนําสินค้าและบริการในเดือนมีนาคม.
Ex2
: The viewers turn off their TVs when all they see is an infomercial. เหล่าผู้ชมปิดทีวีของพวกเขาเมื่อมีแต่รายการแนะนําสินค้าและบริการ ให้แก่พวกเขาดู.

9) Banner ad: [countable noun] an advertisement that appears on a web page (a page on the Internet), that you click on to find out more about the company, product, or service. โฆษณาที่ปรากฏบนเว็บไซ้, ซึ่งคุณคลิกเพื่อที่จะหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัท, สินค้า, หรือ บริการ.
Ex1: A web page should not contain huge banner ads or too many of them. เว็บเพจ ไม่ควรมีแบนเน่อะ แอดขนาดยักษ์หรือมีมากเกินไป. การมี Website ส่วนตัวและโฆษณาทาง Internet ถือว่าเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในปัจจุบัน, ไม่งั้นคุณอาจจะเสียเปรียบคู่แข่งขันของคุณ, เพราะคนทั่วโลกสามารถเลือกชมสินค้าและบริการของคุณได้ทุกที่และทุกเวลา. ทุกธุรกิจถ้าเป็นไปได้, ควรมี website เป็นของตัวเอง – ผมแนะนําในฐานะอดีต Webmaster.

10) Spam: email messages that a computer user has not asked for and does not want to read, for example from someone who is advertising something. ข้อความในอีเมลซึ่งผู้ใช้คอมพิวเตอร์ไม่ได้รองขอและไม่ต้องการอ่าน, ตัวอย่างเช่นจากใครบางคนผู้ซึ่งโฆษณาบางสิ่ง.
Ex1
: You can filter out spam with special software.
Ex2
: I was getting so much spam mail that I changed my email address. ฉันได้รับจดหมายสแปมจํานวนมากเลยเปลี่ยนอีเมลใหม่.

11) Personal ad: เพ้อเสอะเนิ่ล แอด/ the lonely hearts ad: a short advertisement put in a newspaper or magazine by someone who wants a friend or lover. ข้อความโฆษณาสั้นๆในหนังสือพิมพ์หรือแม็กกาซีนโดยใครบางคนผู้ซึ่งต้องการเพื่อนหรือคู่รัก: โฆษณาหาคู่.
Ex1: Amornie has placed his personal ad in several (เซ็ฟฝรึ่ล) newspapers, magazines, and even on the Internet. It’s too bad and too sad, he hasn’t received any response yet. อาม๊อร์นิ่ลงโฆษณาหาคู่หลายฉบับในหนังสือพิมพ์, แม็กกาซีน, และ แม้กระทั่งทางอินเตอร์เน็ท. แต่สุดแย่และสุดเศร้า, เขายังไม่ได้รับการตอบกลับเลย. เป็นเรื่องธรรมดาของผู้ชายที่เงินไม่มีและหน้าตาไม่ดี. คงยากมากสําหรับสตรีที่จะสนใจในตัวเขา.

สําหรับท่านเจ้าของธุรกิจรถแห่โฆษณา, พบกันครึ่งทางได้ใหม? โปรดสงสารพวกเราชาวบ้านที่ใช้รถและใช้ถนนด้วย, และเราก็ไม่ได้เป็นคนหูเหล็ก. วันใหนที่มีตลาดนัด (flea market: a market where mostly old or used goods are sold along with new items) โปรดอย่าวิ่งได้ใหม. หลีกเลี่ยงแหล่งชุมชนได้หรือเปล่า, โดยเฉพาะชั่วโมงที่เร่งด่วน และขอความกรุณารบกวนช่วยลดเสียงลําโพงลงด้วยจะเป็นพระคุณอย่างสูง.  และที่สําคัญที่สุดขอให้ผู้ที่มีอํานาจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยแก้ปัญหาเรื่องนี้ด้วย. ผมมั่นใจว่าประชาชนทั้งหลายจะรักท่านเพิ่มขึ้น. “Let’s not just attend the social events or organize (อ๊อเก็อไนซ์) activities, but let’s have a brilliant performance too”. “อย่าออกแต่งานหรือจัดแต่งาน, แต่ต้องมีผลงานที่ดีด้วย”. เมืองใดก็ตามที่ผู้บริหารใช้นโยบายนี้ในการบริหารบ้านเมือง, เมืองนั้นเป็นเมืองที่เจริญและก้าวหน้า. คุ้มค่าภาษีของประชาชนอย่างแน่นอน. That’s all folks. Hey ladies, if any one of you see and read my personal ad, feel free to respond to me. Please have mercy, reach out and touch me, ‘cause I am enduring abject misery, and I am feeling so lonely.  Don’t let me wait everlastingly. Besides, I cannot hold my breath forever. Sleep tight and see you all in my dream tonight. Adios.

ย้อนกลับ

 
 
Rain. Inspiring story

“Life is a series of ups and downs. And, the sunshine follows the rain” ชีวิตมีขึ้น และ มีลง, และอาทิตย์ส่องแสงหลังฝนหยุดตก. เช่นเดียวกับชีวิตเรา. ก่อนที่เราจะประสบความสำเร็จ,  เราต้องต่อสู้กับอุปสรรค........
Would you? Very Funny
    วิธีที่จะทําให้ใครบางคน
ทําอะไร หรือให้อะไรแก่เรา
มีหลาย วิธีการ: อาทิเช่น; การเสนอ เงินตรา, ชื่อเสียง, และ ตําแหน่ง......
Sidewalk. Very funny

มีถนนสายหนึ่งชื่อ “Walking Street” ซึ่งมีคนแปลเป็นไทยว่า ถนนคนเดิน. จริงๆแล้ว, มีแม้กระทั่ง แมว, หมา, งู, “เฒ่าหัวงู (dirty old man)”, และ ช้างเดิน.........
 
 
 
I love emails, I kill phones!
© Copyright 2022 . Contact amornm@hotmail.com