AMORNIE.....THE ONE AND ONLY     อามอร์นี่...หนึ่งเดียวในโลกนี้ ไม่มีอามรนั้น หรือ อามรโน่น มีแต่อามอร์นี่
YOUPIK เริ่มต้นธุรกิจ ง่ายๆแค่ปลายนิ้ว ไม่ต้องสต็อกสินค้าเอง
เข้าถึงแบรนด์ชั้นนำ และ ผู้ผลิตที่ทำให้คุณสามารถร่วมสร้างและเติบโตธุรกิจไปด้วยกัน.

Start your business at your fingertips with zero stocks
.
Read more.
 
www.amornie.com>
Slang
Column
Articles
Quotes
About Amornie
Photos
English Question
 
 
LEARN TO MAKE MONEY
2 WEEKS DIET
2 WEEKS DIET
MEDICINE BOOK
USED BOOKS USED TEXTBOOKS
BE YOUNG AGAIN
Love Scent Pheromone
 
 
 

 

Boycott

                ผู้นําในประเทศใดก็ตามที่ได้รับการรับเลือกให้มาดํารงตําแหน่งหัวหน้าผู้บริหารบ้านเมือง, โดยผ่านขบวนการทางประชาธิปไตยซึ่งเป็นการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนย่อมมีสิทธิ์ที่ชอบธรรมที่จะปกครองและดูแลคนในชาติ. กลยุทธ์ที่ไม่ขาวสะอาด, ซึ่งนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในประเทศที่ด้อยพัฒนาและกําลังพัฒนาคือการซื้อเสียง, ซื้อตัวผู้สมัคร (ผู้สมัครที่ขายความเป็นตัวตนและความเป็นคน คือ ผู้ที่หลงใหลในอํานาจ, ขาดศักดิ์ศรี, ไม่มีอุดมการณ์, เป็นพวกอันพาลที่ต้องการครองเมือง, อยากให้ธรุกิจของตนรุ่งเรืองโดยใช้อํานาจรัฐเป็นเครื่องมือในการกําจัดคู่ต่อสู้, ซึ่งไม่ใช่การกระทําของผู้ที่เป็นสุภาพบุรุษ), โกงบัตรเลือกตั้ง, ใช้อํานาจรัฐควบคุมข้าราชการให้ทํางานแก่ตน ฯลฯ สิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นมิใช่การกระทําของสุภาพบุรุษโดยสิ้นเชิง. ผู้นําใดก็ตามในประเทศใหนก็ตามที่มีนโยบายบริหารประเทศ, ซึ่งมีขึ้นเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเอง, พี่น้อง, พรรคพวก, บริวาร และ ปิดกั้นสื่อ, ปิดกั้นข่าวสาร, บิดเบือนข้อมูล, แทรกแซงองค์กรอิสระ, ใช้อํานาจรัฐกําจัดผู้ที่ไม่เห็นด้วย, และ ขาดจริยธรรม-ไม่สามารถแยกแยะได้ว่าอะไรดีหรือชั่ว. ย่อมเป็นเรื่องธรรมดาที่จะทําให้ผู้คนที่รักความยุติธรรมและหวังดีต่อประเทศชาติอันเป็นที่รักยิ่งออกมาเรียกร้องให้ผู้นําที่มีพฦติกรรมที่ไม่เหมาะสมให้พ้นจากตําแหน่ง, ดังนั้นการชุมนุมเพื่อขับไล่ผู้นําจึงเกิดขึ้น. ผู้คนในประเทศก็จะถูกแบ่งแยกออกเป็นสองฝ่าย – ฝ่ายที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย, ซึ่งเป็นสัญญาณอันตรายต่อบ้านเมือง. อย่างไรก็ตาม, การชุมนุมประท้วงและเรียกร้องในสิ่งที่ต้องการมีสิทธิ์ที่จะทําได้ตราบใดที่การชุมนุมนั้นเป็นไปอย่างสันติ. การชุมนุมอย่างสันติจึงไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ, แต่ขัดต่อผู้นําที่เป็นเผด็จการอย่างแน่นอน. ศัพท์ที่นําเสนอจึงเป็นศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุมและการประท้วงเพื่อให้สอดคล้องกับสถาณการณ์ในบางประเทศ.

1) Protest: โพร๊เทสท์ [intransitive/transitive verb] if people protest about something, they show that they think it is wrong or unfair, for example by holding public meetings or writing letters to politicians. ถ้าผู้คน “ประท้วง” เกี่ยวกับบางสิ่ง, พวกเขาแสดงความคิดว่าสิ่งนั้นผิด หรือ ไม่ยุติธรรม, อาทิเช่นการรวมตัวกันในที่สาธารนะ หรือ การเขียนจดหมายไปยังเหล่านักการเมือง.
Ex1: The city has received over 5,000 letters of protest. เมืองได้รับจดหมายประท้วงมากกว่า 5,000 ฉบับ.  
Ex2: Over one hundred thousand people held a mass protest (a protest by a lot of people) against corruptions in the country's capital. ผู้คนจํานวนมากกว่าแสนคนรวมตัวกันประท้วงต่อต้านการทุจริตในเมืองหลวงของประเทศ.

2) Demonstration: แดมันสเตร๊ฉั่น also demo เด๊โม British  [countable noun] when a large number of people come together to protest about something, by having an outdoor meeting or marching through the streets. เมื่อคนจํานวนมากมาประท้วงบางสิ่ง, โดยมีการพบกัน หรือ การร่วมกันเดินไปยังท้องถนน: “การชุมนุม”.
Ex1: Over 6,000 people took part in a demonstration against the dumping of nuclear waste at sea. ผู้คนมากกว่า 6,000 คนร่วมกันชุมนุมต่อต้านการทิ้งสารนูเคลียร์ที่ใช้แล้วลงทะเล.
Ex2: The mass demonstrations demanded his resignation. กลุ่มชุมนุมจํานวนมากต้องการให้เขาลาออก.

3) March [countable noun] when a large group of people walk in an organized way from one place to another in order to protest about something. เมื่อกลุ่มคนจํานวนมากร่วมกันจัดตั้งการเดินจากสถานที่หนึ่งไปยังอีกสถาณที่หนึ่งเพื่อที่จะประท้วงเกี่ยวกับบางสิ่ง: “เดินขบวน”.
Ex1
: Thousands of high school students took part in the march. นักเรียนมัธยมปลายหลายพันคนร่วมเดินขบวน.
Ex2
: I went on a lot of peace marches when I was a student. ฉันไปร่วมเดินขบวนโดยสันติหลายครั้งเมื่อฉันเป็นนักเรียน.

4) Sit-in: [countable noun] when people refuse to leave the place where they work or study until they are given the things they are asking for. เมื่อผู้คนปฏิเสธที่จะออกจากสถานที่ซึ่งพวกเขาทํางาน หรือ เรียน จนกระทั่งพวกเขาได้รับสิ่งที่พวกเขากําลังร้องขอ: ชุมนุมอยู่กับที่
Ex1
: Workers at the hotel organized a sit-in to draw attention to their grievances (กรี๊แฝ่นส์: something that you complain about because you feel you have been treated unfairly). เหล่าคนงานที่โรงแรมก่อตั้งการชุมนุมอยู่กับที่เพื่อเรียกร้องความสนใจต่อเรื่องที่พวกเขาร้องทุกข์. 
Ex2
: Students staged/held (hold/stage a sit-in) a sit-in to protest the firing of a popular professor. เหล่านักเรียนก่อตั้งการชุมนุมอยู่กับที่เพื่อประท้วงการไล่ออกของศาสตราจารย์ยอดนิยม.

5) Boycott [countable noun] บ๊อยขาท/US, บ๊อยค็อท/UK: when people protest against the actions of a country or company, for example by not buying its products, not attending its events, not taking part in something etc.เมื่อผู้คนประท้วงต่อต้านการกระทําของประเทศ หรือ บริษัท, ตัวอย่างเช่นการไม่ซื้อสินค้าของประเทศ/บริษัท, ไม่เข้าร่วมในเหตุการณ์-การแข่งขัน, ไม่เข้าร่วมในบางสิ่ง ฯลฯ: ควํ่าบาตร.
Ex1
: Nine countries have threatened to boycott the Olympics. เก้าประเทศได้ขู่ว่าจะควํ่าบาตรการแข่งขัน โอะลิมปิคส์. FYI = For Your Information: คําว่า “โอะลิมปิคส์” ถ้าเขียนแบบย่อคือ Olympics, จะต้องมีตัว “เอส” ต่อท้ายทุกครั้งจึงจะถือว่าถูกต้อง. แต่ถ้าเขียนแบบเต็มคือ “Olympic Games”, คําว่า “โอะลิมปิค” ต้องไม่มีตัว “เอส”.
Ex2
: We boycott all products tested on animals. เราควํ่าบาตรสินค้าทั้งหมดที่ทดลองกับสัตว์. ศัพท์คําหนึ่งซึ่งมีความหมายว่าทดลองกับสัตว์คือ “Vivisection”: ฝีฝิเซ็คฉั่น: Noun [uncountable] the practice doing medical or scientific tests on live animals. วิธีการ การทํายา หรือ การทดลองทางวิทยาศาสตร์โดยใช้สัตว์ที่มีชีวิต. 
Ex3: I'm not against vivisection, but obviously we all want to avoid animals suffering unnecessarily: อันเนสสะแซริ่. ผมไม่ได้ต่อต้านการใช้สัตว์ที่มีชีวิตในการทดลองเพื่อการแพทย์, แต่เห็นได้ชัดว่าเราทั้งหมดต้องการที่จะหลีกเลี่ยงการทารุณสัตว์โดยไม่จําเป็น. จริงๆแล้ว, ถ้าปราศจากการใช้สัตว์ที่มีชีวิตในการทดลองเพื่อการแพทย์, ยาที่มีประสิทธิภาพในการรักษาโรคร้ายทั้งหลายอาจจะไม่มีเลย. ฉะนั้น, คุณ “หนู” จึงเป็นผู้ที่มีบุญคุณต่อเรา.

6) Riot: ไรอัท [intransitive verb] if a large group of people riot, they protest about something by fighting the police, damaging public buildings, or setting fire to things. ถ้ากลุ่มคนจํานวนมากก่อการ “จลาจล”, พวกเขาประท้วงในเรื่องบางอย่างโดยการต่อสู้กับตํารวจ, ทําลายอาคารสาธารณะ, หรือ จุดไฟเผาสิ่งของ. 
Ex1
: Riot police used tear gas against the protestors. ตํารวจปราบจลาจลใช้แก๊ซนํ้าตาต่อต้านผู้ประท้วง.
Ex2
: A peaceful rally (a large public meeting, especially one that is held outdoors to support a political idea, protest etc) turned into a riot after police fired into the crowd.  กลุ่มผู้ที่ชุมนุมอย่างสันติกลายเป็นกลุ่มจลาจลหลังจากตํารวจยิงเข้าใส่ฝูงชน. ขอภาวนาว่าอย่าได้เกิดขึ้นในประเทศที่เราอยู่อาศัยเลย.

ตราบใดที่สภาและองค์กรอิสระซึ่งมีหน้าที่ในการปราบปามและป้องกันผู้ที่ใช้อํานาจมิชอบเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตัวเองไม่สามารถพึ่งพาได้. ตราบใดที่ความยุติธรรมยังหามิได้ในกระบวนการยุติธรรม. ตราบใดเสรีภาพในการรับรู้ข่าวสารและแสดงออกยังคงถูกปิดกั้นและบิดเบือน. ตราบใดตัวแทนประชาชนยังทําตัวไม่มีเกียรติ, ไร้อุดมการณ์, และคํานึงถึงผลประโยชน์ของตัวเองเป็นที่ตั้ง. ตราบใดที่ผู้นําบริหารบ้านเมืองโดยปราศจากคุณธรรมและจริยธรรม. แต่สิ่งที่สําคัญที่สุดคือตราบใดที่คนดีกลัวคนชั่วช้าและมิกล้าต่อสู้เพื่อความถูกต้อง. ประเทศนั้นไม่มีทางเจริญก้าวหน้าและการประท้วงขับไล่ผู้นําคงมีแทบทุกวัน. จะโทษใครหละท่าน? นอกจากตัวเองเพราะมัวแต่เกรงกลัวบารมีของคนไม่ดี. “คนดีอย่าหายหน้า. ท่านจงมีความกล้า. โปรดช่วยกันออกมา. จงช่วยกันอาสา. นําชาติให้ก้าวหน้า. พัฒนาบ้านเมือง. ให้เจริญรุ่งเรือง”, ซึ่งเป็นหน้าที่ของคนดีทุกคนที่จะต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน. That’s all folks. What’s going on right now. Just look at it. It’s a big mess. I really cannot say much …. Well, words fail me this time. I’m sort of in a sad mood these days. Sorry to be gloomy. I’ve been having bad days lately. Will there be any lady wanna cheer Amornie (the one and only) up? Anyway, take care mi amigos. Adios.

ย้อนกลับ

 
 
Rain. Inspiring story

“Life is a series of ups and downs. And, the sunshine follows the rain” ชีวิตมีขึ้น และ มีลง, และอาทิตย์ส่องแสงหลังฝนหยุดตก. เช่นเดียวกับชีวิตเรา. ก่อนที่เราจะประสบความสำเร็จ,  เราต้องต่อสู้กับอุปสรรค........
Would you? Very Funny
    วิธีที่จะทําให้ใครบางคน
ทําอะไร หรือให้อะไรแก่เรา
มีหลาย วิธีการ: อาทิเช่น; การเสนอ เงินตรา, ชื่อเสียง, และ ตําแหน่ง......
Sidewalk. Very funny

มีถนนสายหนึ่งชื่อ “Walking Street” ซึ่งมีคนแปลเป็นไทยว่า ถนนคนเดิน. จริงๆแล้ว, มีแม้กระทั่ง แมว, หมา, งู, “เฒ่าหัวงู (dirty old man)”, และ ช้างเดิน.........
 
 
 
I love emails, I kill phones!
© Copyright 2022 . Contact amornm@hotmail.com