AMORNIE.....THE ONE AND ONLY     อามอร์นี่...หนึ่งเดียวในโลกนี้ ไม่มีอามรนั้น หรือ อามรโน่น มีแต่อามอร์นี่
YOUPIK เริ่มต้นธุรกิจ ง่ายๆแค่ปลายนิ้ว ไม่ต้องสต็อกสินค้าเอง
เข้าถึงแบรนด์ชั้นนำ และ ผู้ผลิตที่ทำให้คุณสามารถร่วมสร้างและเติบโตธุรกิจไปด้วยกัน.

Start your business at your fingertips with zero stocks
.
Read more.
 
www.amornie.com>
Slang
Column
Articles
Quotes
About Amornie
Photos
English Question
 
 
LEARN TO MAKE MONEY
2 WEEKS DIET
2 WEEKS DIET
MEDICINE BOOK
USED BOOKS USED TEXTBOOKS
BE YOUNG AGAIN
Love Scent Pheromone
 


Perpetrator

(Someone who is guilty)

        "Behind every great fortune there is a crime." เบื้องหลังทุกความมั่งคั่งที่มากมาย มีอาชญากรรม. ผู้ก่ออาชญากรรม คือ อาชญากร. Criminal is a person with predatory instincts who has not sufficient capital to form a corporation. อาชญากรคือบุคคลที่มีสัญชาตญาณนักฆ่า ผู้ซึ่งไม่มีเงินทุนเพียงพอที่จะก่อตั้งบรรษัท. อาชญากรทั่วไปจะพกมีด หรือ ปืน, แต่อาชญากรการเมืองจะพกเพียงปากกา, ซึ่งน่ากลัวกว่าอาชญากรกลุ่มแรก. ในความเป็นจริง, หากปราศจากอาชญากรการเมือง, อาจจะไม่มีอาชญากรพวกแรก. ทุกๆของการกระทำที่ไม่สุจริตก่อให้เกิด 2 ผู้เคราะห์ร้าย: เหยื่อรายแรกคือคนที่เราคิดอยากให้เป็นผู้เคราะห์ร้าย, และผู้เคราะห์ร้ายรายที่สองคือผู้ที่กระทำเอง. เพราะแต่ละความไม่สุจริตทำให้จิตใต้สำนึกของผู้นั้นเน่าเปื่อยไปเรื่อยๆ. จริงๆแล้ว, อาชญากรรมมีหลายรูปแบบ, แต่ก็มีวัตถุประสงค์เดียวกันคือผลตอบแทนต้องมากที่สุด และ เร็วที่สุดถ้าเป็นไปได้ โดยไม่คำนึงถึงความถูกต้อง. ศัพท์คำว่าอาชญากรก็เช่นกัน, แต่คงมีไม่มากเกินกว่าจะจดจำ, ซึ่งได้แก่คำเหล่านี้:

1) Culprit: เค้าพริท [countable noun] someone who has done something wrong, especially a crime: ใครบางคนผู้ซึ่งได้ทำบางสิ่งผิด, โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาชญากรรม: “ผู้ร้าย”.
Ex1: The culprits are still at large. เหล่าผู้ร้ายยังหาไม่เจอ.
Ex2
: Police finally managed to catch the culprit. ตำรวจท้ายที่สุดจัดการจับผู้ร้ายได้.

2) Felon: เฟ้ลั๊น [countable noun] someone who is guilty of a serious crime - used especially in the legal system in the US: ใครบางคนผู้ซึ่งทำผิดในคดีอาญาร้ายแรง - ใช้คำนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระบบกฎหมายใน อเมริกา: “ผู้ร้ายอาญา”.
Ex1: Phoenix Prison holds over 500 dangerous felons. เรือนจำ ฟี้หนิกส์ ควบคุม 500 ผู้ร้ายอาญาที่อันตราย.
Ex2: By law, “convicted felons” (criminals who are sent to prison) may not own or use guns. โดยทางกฎหมาย, ผู้ร้ายอาญาที่ถูกลงโทษ ไม่สามารถเป็นเจ้าของ หรือ ใช้ปืน.

3) Offender: อะเฟ้นเด่อะ [countable noun] someone who is guilty of a crime: ใครบางคนที่มีความผิดคดีอาชญากรรม: “ผู้ทำผิด”.
Ex1
: The courts should impose tougher punishments on offenders. ศาลทั้งหลายควรกำหนดการลงโทษที่หนักขึ้นต่อผู้ทำผิด.
Ex2
: First-time offenders will get a written warning. ผู้ทำผิด-ครั้งแรก จะได้รับการเขียนตักเตือน.

4) Criminal: คริ้มินัล [countable noun] someone who is involved in illegal activities or has been proved guilty of a crime: ใครบางคนผู้ซึ่งเกี่ยวข้องในกิจกรรมที่ไม่ถูกกฎหมาย หรือ ได้เคยถูกพิสูจน์ว่าได้ก่ออาชญากรรม: “อาชญากร”.
Ex1
: Police have described the man as a dangerous criminal. ตำรวจได้บอกว่าผู้ชายคนนั้นเป็นอาชญากรที่อันตรายมาก.
Ex2
: Unfortunately, the criminals never get apprehended. โชดไม่ดีเลย, เหล่าอาชญากรไม่เคยถูกจับกุม.

5) Perpetrator: เพ้อร์พะเทรเทอะ [countable noun] Formal: someone who does something morally wrong or illegal: เป็นทางการ: ใครบางคนผู้ซึ่งได้ทำบางสิ่งที่ผิดศีลธรรม หรือ ผิดกฎหมาย: “ผู้กระทำผิด”.
Ex1
: The perpetrators were never caught. ผู้กระทำผิดไม่เคยถูกจับ.
Ex2
: The perpetrator must be punished. ผู้กระทำผิดต้องถูกลงโทษ.

6) Delinquent: ดิลิ้งเคว็นท์ [countable noun] someone, especially a young person, who is guilty of criminal behavior such as fighting or destroying things: ใครบางคน, โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลหนุ่มสาว, ผู้ซึ่งมีพฤติการณ์ของอาชญากรเช่น ต่อสู้กัน หรือ ทำลายสิ่งของ: “เด็กผู้ทำผิด”.
Ex1
: He blames most of the town's problems on local delinquents.เขากล่าวโทษว่าปัญหาส่วนมากของเมืองมาจากเด็กผู้ทำผิด.  
Ex2
: He is too old to be a juvenile delinquent. เขาแก่เกินไปที่จะเป็นเยาวชนผู้ทำผิด.

7) Guilty party [noun phrase] Formal: the person who has done something illegal or wrong: เป็นทางการ: บุคคลผู้ซึ่งได้ทำบางสิ่งที่ไม่ถูกกฎหมาย หรือ ผิด: “ฝ่ายผิด, คนทำผิด”.
Ex1
: Everybody sees him as the guilty party in this dispute. ทุกคนเห็นเขาเป็นฝ่ายผิดในการขัดแย้งนี้.
Ex2
: We think we know who the guilty party is. เราคิดว่าเรารู้ว่าใครเป็นฝ่ายผิด.

“คนบาปที่อยู่ในคราบนักบุญถือได้ว่าเป็นอาชญากรที่ชั่วช้า และ น่ากลัวอย่างยิ่ง”.และ, “ถ้ารัฐบาลกลายเป็นผู้ละเมิดกฎหมาย, มันคือการทำลายขบวนการยุติธรรมทั้งหมด. มันยังเป็นการเชิญชวนอาชญากรทุกคนให้เป็นผู้บริสุทธิ์. ในที่สุด, สังคมจะปราศจากขื่อแปและกลายเป็นอนาธิปไตย”. “If the children become criminals, because they don’t have good role models, they have not been taught better, nor disciplined”. ถ้าเด็กๆเป็นอาชญากร, เพราะพวกเขาไม่มีแบบอย่างที่ดี, พวกเขาไม่ถูกสอนให้ดี, ไม่ถูกฝึกวินัย.  “Crime does not pay as well as politics”. อาชญากรรมไม่จ่ายดีเท่าการเมือง. ดังนั้น, อย่าหวังมาหากินกับการเมืองเพราะคุณจะไปไม่รอด. ไม่มีใครอยากเป็นผู้ร้าย. อาชญากรทุกรายคือบุคคลที่เดินทางผิด. สังคมต้องให้โอกาส และ อภัย ต่อผู้ที่เปลี่ยนชีวิตใหม่ไปในทางที่ดี, แต่คนที่เลวเป็นนิสัยอย่าปล่อยใว้. Criminals do not die by the hands of the law. They die by the hands of other men. Adios.

ย้อนกลับ

 
 
Rain. Inspiring story

“Life is a series of ups and downs. And, the sunshine follows the rain” ชีวิตมีขึ้น และ มีลง, และอาทิตย์ส่องแสงหลังฝนหยุดตก. เช่นเดียวกับชีวิตเรา. ก่อนที่เราจะประสบความสำเร็จ,  เราต้องต่อสู้กับอุปสรรค........
Would you? Very Funny
    วิธีที่จะทําให้ใครบางคน
ทําอะไร หรือให้อะไรแก่เรา
มีหลาย วิธีการ: อาทิเช่น; การเสนอ เงินตรา, ชื่อเสียง, และ ตําแหน่ง......
Sidewalk. Very funny

มีถนนสายหนึ่งชื่อ “Walking Street” ซึ่งมีคนแปลเป็นไทยว่า ถนนคนเดิน. จริงๆแล้ว, มีแม้กระทั่ง แมว, หมา, งู, “เฒ่าหัวงู (dirty old man)”, และ ช้างเดิน.........
 
 
 
I love emails, I kill phones!
© Copyright 2022 . Contact amornm@hotmail.com