AMORNIE.....THE ONE AND ONLY     อามอร์นี่...หนึ่งเดียวในโลกนี้ ไม่มีอามรนั้น หรือ อามรโน่น มีแต่อามอร์นี่
YOUPIK เริ่มต้นธุรกิจ ง่ายๆแค่ปลายนิ้ว ไม่ต้องสต็อกสินค้าเอง
เข้าถึงแบรนด์ชั้นนำ และ ผู้ผลิตที่ทำให้คุณสามารถร่วมสร้างและเติบโตธุรกิจไปด้วยกัน.

Start your business at your fingertips with zero stocks
.
Read more.
 
www.amornie.com>
Slang
Column
Articles
Quotes
About Amornie
Photos
English Question
 
 
LEARN TO MAKE MONEY
2 WEEKS DIET
2 WEEKS DIET
MEDICINE BOOK
USED BOOKS USED TEXTBOOKS
BE YOUNG AGAIN
Love Scent Pheromone
 
 
 

Happy
(Feeling)

                สถานการณ์ที่ทําให้คนรู้สึกดีและผ่อนคลายอันเป็นสาเหตุมาจากสิ่งที่เลวร้ายทั้งหลายได้จบสิ้นหรือได้บรรเทาลง. คนที่รักก็รักเรา, ประสบความสําเร็จในชีวิต, หายจากอาการป่วย, มีชัยในการแข่งขัน, ได้ในสิ่งที่ปรารถนา, ไม่กังวล, ผู้นําที่เป็น “ทรราช” (tyrant [countable noun] ไท้รั่นท์: a ruler who has complete power and uses it in a cruel and unfair way) ที่โกงกินประเทศชาติได้หมดอํานาจลง, ฯลฯ. ความรู้สึกนี้คือ “ความสุข” If you want to be happy, you have to give not to get. Don’t be mean, selfish; never hold a grudge, etc. I can tell you zillions of methods how to be happy, but most importantly, you must be a “good person”. Good things happen to good people. ศัพท์ที่จะนําเสนอจะเป็นความรู้สึกที่มีความสุข. มีคําที่น่าสนใจดังนี้:

1) Cheerful เฉี๊ยฟุล [adjective] behaving in a way that shows you are happy, for example by smiling, laughing, or being very friendly. การปฏิบัติตัวที่แสดงให้เห็นว่าคุณมีความสุข, เช่น การยิ้ม, หัวเราะ, หรือ ทําตัวเป็นมิตรอย่างมาก: “ชื่นบาน”.
Ex1
: Patty seems a little more cheerful today than yesterday. แพ็ดดิ่ ดูชื่นบานขึ้นนิดหน่อยมากกว่าเมื่อวาน.
Ex2
: It does me good to see a cheerful face. มันทําให้ฉันรู้สึกดีที่ได้เห็นใบหน้าที่ชื่นบาน.
Ex3
: Elaine Robinson is a cheerful person. อีเลน รอบันสัน เป็นคนที่ชื่นบาน และ กระตือรือร้น.

2) Happy [adjective] someone who is happy seems relaxed and cheerful, and feels that his/her life is good, especially because he/she in a situation, job, or relationship that he/she enjoys. ใครบางคนผู้ซึ่งมี่ความสุขจะดูผ่อนคลาย และ ชื่นบาน, และ รู้สึกว่า เขา/หล่อน มีชีวิตที่ดี, โดยเฉพาะเมื่อ เขา/หล่อน ชอบสถานการณ์, งาน, หรือ ความสัมพันธ์ ที่กําลังเป็นอยู่: “ความสุข”. 
Ex1:
It's a lovely mansion and I've been very happy here.  มันเป็นคฤหาสน์ที่สวยงาม และ ฉันอยู่ที่นี้มีความสุขมาตลอด.
Ex2
: Granny is so happy that everyone will be home for Christmas. ยายมีวามสุขมากที่ทุกคนจะกลับมาบ้านสําหรับ คริ๊สหมัส.  
Ex3: Most “fairy tales” (noun: a story for children in which magical things happen) have a happy ending. เรื่องเทพนิยายสําหรับเด็กทั้งหลายส่วนมากจบลงอย่างมีความสุข.

3) Content คอนเท้นท์ [adjective not before noun] satisfied with what you have, so that you are happy enough and do not want anything else. พอใจกับสิ่งที่คุณมี, แล้วคุณก็มีความสุขเพียงพอแล้ว และ ไม่ต้องการอะไรอีก: “ความสุขกับสิ่งที่คุณม”. 
Ex1: Andy is a good husband, and Nicky is clearly very content. แอ้นดิ่ เป็นสามีที่ดี และนิกกิ่ก็พอใจอย่างมาก.
Ex2: I am content to just see her beautiful eyes and her “ravishing” (แร้ฝิฉฉิ่ง: literary: very beautiful) smile despite the fact that she is not my lover, but she will always be the girl of my dream. ฉันมีความสุขแล้วที่ได้เห็นดวงตาที่สวยสด และ ยิ้มที่งดงามของหล่อนแม้ว่าหล่อนจะไม่ได้เป็นคนรักของฉัน, แต่หล่อนนั้นจะเป็นผู้หญิงในฝันของฉันตลอดไป.
Ex3: “Amornie” - the one and only is content with his work, his home, and his friends. อาม๊อร์นิ่ - หนึ่งเดียวในโลกนี้ มีความสุขกับงานที่เขามี, บ้านที่มีอยู่, และ เพื่อนทั้งหลายที่มี - พอใจกับสิ่งที่เขามีในชีวิต.

4) Cheery เฉี๊ยริ่ [adjective usually before noun] happy - use this when someone's behavior and the way he/she talks seem happy. ความสุข – ใช้คํานี้เมื่อใครบางคนปฏิบัติตัวที่แสดงให้เห็นว่ามีความสุข และ พูดคุยเหมือนมีความสุข “ร่าเริง”.
Ex1: She gave me a cheery smile. หล่อนยิ้มอย่างร่าเริงแก่ฉัน. 
Ex2: The “cashier” (แคะเฉีย) behind the counter greeted us with a cheery hello. พนักงานเก็บเงินหลังโต๊ะเก็บเงินทักทายเราด้วยคําสวัสดีที่ร่าเริง.

5) Be in a good mood [verb phrase] to be happy at this particular time and therefore friendly to other people. มีความสุข ณ เวลานี้ และ เป็นสาเหตุให้มีไมตรีต่อคนอื่น: “มีอารมณ์ที่ดี”.
Ex1
: You’re in a good mood this morning!. เธอมีอารมณ์ที่ดีในเช้านี้.
Ex2
: I have to be in a good mood in order to write this column. ผมต้องมีอารมณ์ที่ดีเพื่อที่จะเขียนคอลัมน์นี้.

ความสุขที่ได้เห็นลูกและหลานที่เรารักประสบความสําเร็จในชีวิตและเป็นคนดีของสังคม, คือความสุขที่มีมาพร้อมกับความภาคภูมิใจที่เรามีต่อบุคคลนั้น. ความสุขนี้ผู้ที่จะทําให้เกิดขึ้นได้คงจะมีเพียงบรรดาบุตรและธิดาเท่านั้นที่จะกระทําได้, ซึ่งคือหนึ่งในการตอบแทนบุญคุณต่อผู้ที่มีบุญคุณต่อเรา. ในทางตรงกันข้าม, ถ้าเราประพฤติตนไม่ดี, บุผการีของเราคงเป็นทุกข์เพราะห่วงใยในตัวเรา, ซึ่งถือว่าเป็นการเนรคุณต่อพ่อและแม่ – เป็นบาปมหันต์.  บรรดาลูกทั้งหลายควรตระหนักอยู่เสมอว่าสิ่งที่เราทํานั้นกําลังทําให้ผู้ที่มีบุญคุณต่อเรานั้นอยู่ในสภาพอกตรมและขมขื่นหรือไม่. อย่างไรก็ตาม, ความสุขที่ทําให้คนอื่นต้องเป็นทุกข์คงเป็นสิ่งที่ไม่ดีแน่. คนที่มีความสุขและเป็นที่รักของคนโดยส่วนมากแล้วพวกเขาเหล่านั้นเป็นคนดี. พวกเขาไม่เอาเปรียบ, กดขี่, เห็นแก่ตัว, หยาบคาย, หลอกลวง, พยาบาท ฯลฯ. ที่สําคัญอีกประการคือพวกเขาเป็นผู้ให้ไม่ใช่ผู้รับ, และคนที่ดีไม่จําเป็นต้องเป็นเศรษฐีหรือเสนาบดี. Happiness is not about how much money you have, you can keep, or you will have. It’s all about helping, caring, giving, sharing, and do the right things. Well, folks don’t worry, be happy. Be happy now! Adios.

ย้อนกลับ

 
 
Rain. Inspiring story

“Life is a series of ups and downs. And, the sunshine follows the rain” ชีวิตมีขึ้น และ มีลง, และอาทิตย์ส่องแสงหลังฝนหยุดตก. เช่นเดียวกับชีวิตเรา. ก่อนที่เราจะประสบความสำเร็จ,  เราต้องต่อสู้กับอุปสรรค........
Would you? Very Funny
    วิธีที่จะทําให้ใครบางคน
ทําอะไร หรือให้อะไรแก่เรา
มีหลาย วิธีการ: อาทิเช่น; การเสนอ เงินตรา, ชื่อเสียง, และ ตําแหน่ง......
Sidewalk. Very funny

มีถนนสายหนึ่งชื่อ “Walking Street” ซึ่งมีคนแปลเป็นไทยว่า ถนนคนเดิน. จริงๆแล้ว, มีแม้กระทั่ง แมว, หมา, งู, “เฒ่าหัวงู (dirty old man)”, และ ช้างเดิน.........
 
 
 
I love emails, I kill phones!
© Copyright 2023 . Contact amornm@hotmail.com