AMORNIE.....THE ONE AND ONLY     อามอร์นี่...หนึ่งเดียวในโลกนี้ ไม่มีอามรนั้น หรือ อามรโน่น มีแต่อามอร์นี่
YOUPIK เริ่มต้นธุรกิจ ง่ายๆแค่ปลายนิ้ว ไม่ต้องสต็อกสินค้าเอง
เข้าถึงแบรนด์ชั้นนำ และ ผู้ผลิตที่ทำให้คุณสามารถร่วมสร้างและเติบโตธุรกิจไปด้วยกัน.

Start your business at your fingertips with zero stocks
.
Read more.
 
www.amornie.com>
Slang
Column
Articles
Quotes
About Amornie
Photos
English Question
 
 
LEARN TO MAKE MONEY
2 WEEKS DIET
2 WEEKS DIET
MEDICINE BOOK
USED BOOKS USED TEXTBOOKS
BE YOUNG AGAIN
Love Scent Pheromone
 
 
 

Meeting

เมืองที่ใหญ่และเมืองท่องเที่ยวทั้งหลายเป็นจุดหมายปลายทางของนักธุรกิจและนักเดินทางจํานวนมาก, ซึ่งมีความประสงค์ที่จะมาพักผ่อนหรือพบปะเพื่อพูดคุยเรื่องธุรกิจ, การเมือง, สิ่งแวดล้อม, อบรม ฯลฯ. การประชุมไม่ว่าจะมีขึ้นที่เมืองใด ย่อมก่อให้เกิดรายได้ต่อเมืองนั้นเนื่องจากมีการใช้จ่ายระหว่างการประชุม. ผู้บริหารเมืองท่องเที่ยวควรมีนโยบายที่ชัดเจนในด้านการส่งเสริมเมืองของตนให้เป็นศูนย์กลางการประชุมและการอบรมเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้แก่เมืองและผู้อยู่อาศัย, โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาขาลงของการท่องเที่ยว – จะขายเพียงแค่แหล่งท่องเที่ยวอย่างเดียวคงไม่เพียงพอ. การประชุมนั้นมีหลายรูปแบบตั้งแต่การประชุมขนาดเล็กไปจนถึงระดับประเทศหรือแม้กระทั่งระดับโลก. การประชุมมีความแตกต่างกัน, ซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของแต่ละการประชุม. ศัพท์ที่นําเสนอจะไขข้อข้องใจให้แก่ผู้ที่ยังสับสนเกี่ยวกับการประชุมว่ามีกี่รูปแบบและมีความแตกต่างหรือคล้ายคลึงกันอย่างไร:

1) Meeting: [countable noun] an occasion when people meet in order to discuss something. โอกาสเมื่อผู้คนพบกันเพื่อสนทนาเกี่ยวกับบางสิ่ง: “ประชุม”
Ex1
: Fifty people attended the meeting. ห้าสิบคนเข้าร่วมประชุม.
Ex2: The minister has called an emergency meeting. รัฐมนตรีได้เรียกให้มีการประชุมด่วน.
Ex3
: I'm having a meeting with my client tomorrow. ฉันจะมีประชุมกับลูกค้าของฉันพรุ่งนี้.

2) Gathering: [countable noun] a crowd of people who have come together for a particular purpose, for example to listen to someone speak, to pray, or to discuss something: “รวมกลุ่ม”. กลุ่มของผู้คนผู้ซึ่งมาพบกันเพื่อวัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่ง, ตัวอย่างเช่นการมาฟังใครบางคนพูด, มาสวดมนต์, หรือ มาสนทนาบางสิ่ง.
Ex1
: It was quite a big gathering and the speeches were excellent. มันค่อนข้างเป็นการรวมกลุ่มกันที่ใหญ่และคําปราศรัยยอดเยี่ยมมาก.
Ex2: They announced their engagement at a family gathering in “Utah”. พวกเขาประกาศการหมั้นของพวกเขาที่งานรวมญาติใน ยู๊ถ่อ (UT a state in the west of the US, whose capital, Salt Lake City, is a center of the Mormon religion. Most of the people who live in Utah are Mormons: “Mormon”: ม้อร์มั่น a member of a religious organization formed in 1830 in the US, officially called The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. ม้อร์มั่น: เป็นลัทธิที่ผู้ชายสามารถมีภรรยาได้หลายสิบคน, และ ฝ่ายชายสามารถนําน้องหรือพี่เมีย หรือแม้กระทั่งหลานสาวของตนมาเป็นภรรยาได้ – นี่คือหนึ่งของมุมมืดในอเมริกา, ซึ่งน่าอัปยศอดสูมาก.  ลัทธิที่มีภรรยาและสามีมากคือ “Polygamy”: พะ ลิ๊กะมี่ the practice of having more than one husband or wife at the same time)

3) Conference: ค๊อนเฟร็นส์/US; ค๊อนเฟอะเร็นส์/UK [countable noun] an organized event, especially one that continues for several days, at which a lot of people meet to discuss a particular subject and hear speeches about it. เหตุการณ์ที่ถูกจัดขึ้น, โดยเฉพาะเหตุการณ์ที่ดําเนินมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายวัน, ที่ซึ่งผู้คนจํานวนมากพบกันและสนทนาเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งและฟังคําปราศัยเกี่ยวกับเรื่องนั้น: “ประชุมใหญ่” เป็นการประชุมหลายวันและมีผู้ร่วมประชุมเยอะ.
Ex1: Louis is in “Santa Fe” (the capital city of the U.S. state of New Mexico: นูว เม็คซิโก่ะ) attending a conference on the “environment” (เอ็นไฝ๊รันเม่นท์) ลูอิสอยู่ใน แซนทะ เฟ เข้าประชุมใหญ่ในเรื่องสภาพแวดล้อม.
Ex2
: Do they come to the conference? พวกเขามางานประชุมใหญ่ไหม?

4) Convention: คันเฝ้นฉั่น [countable noun] a large meeting of members of a political organization or professional group for a particular purpose. การประชุมที่ใหญ่มากของสมาชิกองค์กร การเมือง หรือ กลุ่ม วิชาชีพ (แพทย์, ทนาย, นักธุรกิจ) เพื่อวัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่ง: “ประชุมใหญ่กลุ่มสมาชิก”.
Ex1
: Several hundred people are expected at the hotel next week for a huge sales convention. คนจํานวนหลายร้อยคาดว่าจะมาที่โรงแรมสัปดาห์หน้าสําหรับการประชุมใหญ่กลุ่มสมาชิกด้านการขาย.
Ex2
: The Senator's speech at the Republican Convention was “well received” (they said it was good). คําปราศรัยของวุฒิสมาชิกที่งานประชุมใหญ่สมาชิกพรรค ริพั๊บลิกั่น ดีมาก.

5) Seminar: เส๊มะนา [countable noun] 1) a class at a university or college for a small group of students and a teacher to study or discuss a particular subject: วิชาที่มหาลัยหรือวิทยาลัย สําหรับกลุ่มเล็กๆของนักเรียนและครูร่วมกันทําการวิจัยหรือถกเถียงปัญหาเกี่ยวกับวิชานั้น.
Ex1
: Every week we have a seminar on investment “strategy” (สแตร็ทเดอะจี่). ทุกสัปดาห์เรามีสัมมนา (ศึกษาและถกเถียงปัญหา) เรื่อง กลยุทธ์การลงทุน. 2) a class on a particular subject, usually given as a form of training: การศึกษาวิชาใดวิชาหนึ่ง, ปกติแล้วเป็นรูปแบบของการอบรมหรือฝึกหัด. “สัมมนา”.
Ex1:
Publishers and writers from 13 countries attended the seminar. กลุ่มสํานักพิมพ์ และ เหล่านักเขียน จาก 13 ประเทศเข้าร่วมสัมมนา.
Ex2
: I met him in a sales seminar last year. ฉันพบเขาในการอบรมการขายปีที่แล้ว.

6) Summit: ซั๊มหมิท [countable noun] a meeting between government leaders from important and powerful countries, to discuss international politics. การประชุมระหว่างผู้นําของรัฐบาลจากแต่ละประเทศซึ่งเป็นประเทศที่สําคัญและมีอํานาจ, เพื่อพูดคุยการเมืองระหว่างประเทศ: “การประชุมสุดยอดของผู้นํารัฐบาลแต่ละประเทศ”.
Ex1: A Japan-Thailand summit is expected to take place in late April. การประชุมสุดยอดของผู้นํารัฐบาลระหว่าง ญี่ปุ่น- ไทยคาดว่าจะเกิดขึ้นปลายเดือนเมษายน.
Ex2
: A summit meeting of “OPEC” (Organization of Petroleum Exporting Countries an organization of countries that produce and sell oil) leaders was called to find a solution to the oil crisis. การประชุมสุดยอดของผู้นํากลุ่ม โอ๊เพ็ค ได้ถูกจัดขึ้นเพื่อหาหนทางแก้ปัญหาวิกฤติการณ์นํ้ามัน. Summit ยังมีอีกความหมายคือ the top of a mountain: จุดสูงสุดของภูเขา.
Ex3:  Many people have now conquered the summit of “Mount Everest” (a mountain in the Himalayas: ฮิมะเลอัซ, on the border between Tibet and Nepal, that is the highest mountain in the world) มีหลายคนแล้วได้พิชิตยอดเขา เอ็ฝฝริสท์.

7) Pow-wow: [countable noun] 1) a meeting or discussion - used humorously: การประชุมหรือสนทนา - ใช้ในทางขบขัน 2) a meeting or council of Native Americans: การประชุม หรือการชุมนุมของชาวพื้นเมืองอเมริกัน (อินเดียนแดง).
Ex1
: Excuse me, I don’t want to break up your little pow-wow, but dinner is ready now. ขอโทษนะ, ฉันไม่อยากสลายการประชุมเล็กของพวกคุณ, แต่อาหารเย็นพร้อมแล้ว.
Ex2: The kids are having a pow-wow. พวกเด็กๆกําลังสนทนากัน.

การรองรับผู้ที่มาประชุมหรือแขกผู้มาเยือนคือการอํานวยความสะดวก, การรักษาความปลอดภัย, การพัฒนาสาธารณูปโภค, มีระบบขนส่งที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยต่อผู้ใช้ถนน, โดยเฉพาะนช่วงเวลาที่มีการปรับปรุงหรือขุดเจาะพื้นผิวถนน. จําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีป้ายแสดงให้ผู้ใช้ถนนทราบอยู่เสมอว่าอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง, “และจะต้องมีสัญญาณไฟเตือนในเวลากลางคืนบนทุกถนนที่มีการขุดเจาะโดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆทั้งสิ้น”. ผู้รับเหมาทั้งหลายโปรดทํางานอย่างมืออาชีพโดยคํานึงถึงความปลอดภัยของผู้สัญจรไปมา, และเจ้าหน้าที่ซึ่งมีความรับผิดชอบต่อเรื่องนี้โดยตรงโปรดอย่านิ่งเฉย. มาทําบ้านเมืองของเราให้ปลอดภัยและน่าอยู่อาศัยกันเถอะ. Hopefully, there will be a meeting of minds between the city administration and me.  Will y’all keep your fingers crossed for me? In case you don’t know, the international meeting place is Walking Street, where I hang out after the sun goes down. Catch y’all later. Ciao.

ย้อนกลับ

 
 
Rain. Inspiring story

“Life is a series of ups and downs. And, the sunshine follows the rain” ชีวิตมีขึ้น และ มีลง, และอาทิตย์ส่องแสงหลังฝนหยุดตก. เช่นเดียวกับชีวิตเรา. ก่อนที่เราจะประสบความสำเร็จ,  เราต้องต่อสู้กับอุปสรรค........
Would you? Very Funny
    วิธีที่จะทําให้ใครบางคน
ทําอะไร หรือให้อะไรแก่เรา
มีหลาย วิธีการ: อาทิเช่น; การเสนอ เงินตรา, ชื่อเสียง, และ ตําแหน่ง......
Sidewalk. Very funny

มีถนนสายหนึ่งชื่อ “Walking Street” ซึ่งมีคนแปลเป็นไทยว่า ถนนคนเดิน. จริงๆแล้ว, มีแม้กระทั่ง แมว, หมา, งู, “เฒ่าหัวงู (dirty old man)”, และ ช้างเดิน.........
 
 
 
I love emails, I kill phones!
© Copyright 2022 . Contact amornm@hotmail.com