AMORNIE.....THE ONE AND ONLY     อามอร์นี่...หนึ่งเดียวในโลกนี้ ไม่มีอามรนั้น หรือ อามรโน่น มีแต่อามอร์นี่
YOUPIK เริ่มต้นธุรกิจ ง่ายๆแค่ปลายนิ้ว ไม่ต้องสต็อกสินค้าเอง
เข้าถึงแบรนด์ชั้นนำ และ ผู้ผลิตที่ทำให้คุณสามารถร่วมสร้างและเติบโตธุรกิจไปด้วยกัน.

Start your business at your fingertips with zero stocks
.
Read more.
 
www.amornie.com>
Slang
Column
Articles
Quotes
About Amornie
Photos
English Question
 
 
LEARN TO MAKE MONEY
2 WEEKS DIET
2 WEEKS DIET
MEDICINE BOOK
USED BOOKS USED TEXTBOOKS
BE YOUNG AGAIN
Love Scent Pheromone
 
 
 

Monopoly
(ธุรกิจผูกขาด ประชาราษฎร์เดือดร้อน)

            องค์กร “FTC” หรือ the “Federal Trade Commission” (a US government organization that is responsible for making sure that trade between companies and their customers is fair), ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐบาล สหรัฐอเมริกา มีหน้าที่รับผิดชอบต่อการซื้อขายระหว่างพ่อค้าและลูกค้าว่าเป็นไปอย่างบริสุทธิ์และยุติธรรมหรือไม่.ถ้ามีบริษัทจะรวมตัวกันเป็นหนึ่งเดียว, FTC จะต้องตรวจสอบว่าการรวมกันนั้นจะต้องมิก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อบริษัทคู่แข่งขัน หรือ ผู้บริโภค.ในประเทศ อังกฤษ มีองค์กรที่คล้ายกัน คือ the “Monopolies and Mergers Commission” (a British government organization whose job is to examine cases where two companies plan to “merge” [join together to form a larger company], and to decide whether this would be bad for other businesses and for ordinary customers). หน้าที่หลักขององค์กรเหล่านี้คือปกป้องผลประโยชน์ของผู้บริโภค, ซึ่งคือประชากรของประเทศให้ได้รับสินค้าและบริการที่คุ้มค่ากับเงินตราที่ต้องสูญเสียไป. ภารกิจที่สําคัญอย่างยิ่งอีกประการหนึ่งคือ ป้องกัน และ ปราบปราม ธุรกิจผูกขาด. ธุรกิจที่ผูกขาดเอาเปรียบผู้บริโภค, เนื่องจากปราศจากการแข่งขัน. ด้วยเหตุนี้, สินค้า และ บริการ จึงมีราคาแพงและมีคุณภาพที่ตํ่า. ศัพท์คําว่า ผูกขาด หรือ มีอํานาจเบ็ดเสร็จนั้นมีศัพท์ภาษา อังกฤษ ที่น่าสนใจและควรรู้ดังนี้:

1) Dominate: ด๊อมะเหนท [intransitive/transitive verb] to be the most powerful or important person or thing in a situation and therefore able to control it completely. เป็นบุคคล หรือ สิ่งที่มีอํานาจหรือสําคัญมากที่สุดในสถานการณ์ที่สามารถควบคุมได้ทั้งหมด: “ครอบงํา”.
Ex1
: You shouldn't allow your job to dominate your life like that. คุณไม่ควรยอมให้งานของคุณครอบงําชีวิตของคุณทั้งหมด.
Ex2: Men still tend to dominate the world of law - hardly any top judges are women. เหล่าผู้ชายยังคงครอบงําโลกของกฎหมาย – แทบจะไม่มีผู้พิพากษาหญิงที่มีตําแหน่งที่สูง.

2) Monopolize: มะน๊อปะไลซ์ also Monopolise British [transitive verb] to completely control an activity, situation etc and unfairly prevent other people or organizations from having any control over it at all. ควบคุมกิจกรรม, กิจการ, สถานการณ์ ฯลฯ ทั้งหมด และ ป้องกันมิให้องค์กรอื่นเข้ามาแข่งขันโดยใช้วิธีการที่ไม่ยุติธรรม: “ทําการผูกขาด”.
Ex1
: The company has monopolized the building market in this area. บริษัทได้ทําการผูกขาดธุรกิจก่อสร้างโดยใช้วิธีการที่ไม่ยุติธรรมในเขตนี้.
Ex2
: He monopolized the conversation all evening. เขาทําการผูกขาดการสนทนาตลอดเย็น.

3) Monopoly: มะน๊อพะลิ่ [countable noun usually singular] a situation in which one person or organization unfairly has complete control. สถานการณ์ซึ่งบุคคล หรือ องค์การ มีการควบคุมทั้งหมดโดยใช้วิธีการที่ไม่ยุติธรรม: “ผูกขาด”.
Ex1: It is not good for consumers if one company has a monopoly in any area of trade. มันไม่ดีต่อผู้บริโภคถ้ามีเพียงบริษัทเดียวมีเอกสิทธิในธุรกิจใดก็ตาม.
Ex2
: For years Bell Telephone had a monopoly on telephone services in the US. เป็นเวลาหลายปีที่ บริษัท เบลล์ โทรศัพท์ ได้ผูกขาดการให้บริการโทรศัพท์ใน อเมริกา.

4) Stranglehold [singular noun] total power and control over a situation, organization etc- use this especially when you think this is not fair or right: อํานาจ และ การควบคุมทั้งหมดต่อสถานการณ์, องค์กร ฯลฯ – ใช้คํานี้เมื่อคุณคิดว่ามันไม่ยุติธรรม หรือ ถูกต้อง: “กุมอํานาจ”.
Ex1
: For years, two giant recording companies have had a stranglehold on the CD market. เป็นเวลาหลายปี, สองบริษัทยักษ์ใหญ่แผ่นเสียงได้กุมธุรกิจ ซีดี.
Ex2
: Satellite TV should at last “break the stranglehold” (to stop someone having complete control) of the big national TV channels. โทรทัศน์ผ่านจานดาวเทียมท้ายที่สุดแล้วจะสามารถฝ่าการกุมตลาดของสถาณี โทรทัศน์รายใหญ่ ระดับประเทศ.

5) Complete control/have total [verb phrase] to control a situation completely. ควบคุมสถานกาณ์อย่างสมบูรณ์แบบ: “ควบคุมทั้งหมด”
Ex1
: The head of department has complete control over the budget. หัวหน้าแผนกควบคุมงบประมาณทั้งหมด.
Ex2: The police had total control of the situation. เจ้าหน้าที่ตํารวจควบคุมสถานกาณ์ได้ทั้งหมด.

6) Hold sway [verb phrase] if a person or group holds sway, they have the most power or influence over the people in a particular situation, place, or organization. ถ้าบุคคล หรือ กลุ่ม hold sway, พวกเขามีอํานาจ หรือ อิทธิพลเหนือคนอื่นในสถานการณ์, สถานที่, องค์กร: “อํานาจเหนือ”.
Ex1
: She is now completely under his sway. ขณะนี้หล่อนอยู่ภายใต้อํานาจของเขาอย่างสมบูรณ์แบบ.
Ex2
: The old communist party still holds sway in many rural areas. พรรค คอมมิวนิสต์เก่า ยังคงมีอํานาจในพื้นที่ชนบทหลายแห่ง.

ธุรกิจที่ผูกขาดยังเป็นตัวถ่วงให้วิวัฒนาการมีการพัฒนาอย่างล่าช้าและอาจทําให้วิวัฒนาการสมัยใหม่มิสามารถเกิดขึ้นได้เลย, เพราะผู้ประกอบการไม่มีความจําเป็นต้องพัฒนาสินค้า หรือ บริการของตนเนื่องจากเป็นเพียงผู้เดียวที่ประกอบธุรกิจ. ตราบใดที่รัฐบาลยังเพิกเฉยต่อธุรกิจผูกขาด และ ไม่มีมาตการป้องกันและปราบปราม, ผู้บริโภคจะเป็นผู้เสียเปรียบและเป็นเหยื่อของนายทุนหน้าเลือดต่อไป. Do you that know people sometimes use the expression “Monopoly money” to mean a “very large amount of money”? Also, it is a very popular type of board game,which has been sold since the 1930s. Players use toy money to buy streets and buildings on squares on the board, and then make other players pay rent if they move onto those squares. The squares on the board show the names of real streets in cities in the US (in an American Monopoly set), London (in a British Monopoly set), or other big cities around the world. That’s all folks! Catch y’all later. Sleep tight and see y’all in my dream every night. Adios.

ย้อนกลับ

 
 
Rain. Inspiring story

“Life is a series of ups and downs. And, the sunshine follows the rain” ชีวิตมีขึ้น และ มีลง, และอาทิตย์ส่องแสงหลังฝนหยุดตก. เช่นเดียวกับชีวิตเรา. ก่อนที่เราจะประสบความสำเร็จ,  เราต้องต่อสู้กับอุปสรรค........
Would you? Very Funny
    วิธีที่จะทําให้ใครบางคน
ทําอะไร หรือให้อะไรแก่เรา
มีหลาย วิธีการ: อาทิเช่น; การเสนอ เงินตรา, ชื่อเสียง, และ ตําแหน่ง......
Sidewalk. Very funny

มีถนนสายหนึ่งชื่อ “Walking Street” ซึ่งมีคนแปลเป็นไทยว่า ถนนคนเดิน. จริงๆแล้ว, มีแม้กระทั่ง แมว, หมา, งู, “เฒ่าหัวงู (dirty old man)”, และ ช้างเดิน.........
 
 
 
I love emails, I kill phones!
© Copyright 2022 . Contact amornm@hotmail.com