AMORNIE.....THE ONE AND ONLY     อามอร์นี่...หนึ่งเดียวในโลกนี้ ไม่มีอามรนั้น หรือ อามรโน่น มีแต่อามอร์นี่
YOUPIK เริ่มต้นธุรกิจ ง่ายๆแค่ปลายนิ้ว ไม่ต้องสต็อกสินค้าเอง
เข้าถึงแบรนด์ชั้นนำ และ ผู้ผลิตที่ทำให้คุณสามารถร่วมสร้างและเติบโตธุรกิจไปด้วยกัน.

Start your business at your fingertips with zero stocks
.
Read more.
 
www.amornie.com>
Slang
Column
Articles
Quotes
About Amornie
Photos
English Question
 
 
LEARN TO MAKE MONEY
2 WEEKS DIET
2 WEEKS DIET
MEDICINE BOOK
USED BOOKS USED TEXTBOOKS
BE YOUNG AGAIN
Love Scent Pheromone
 
 
 

Possible
(The impossible is the untried)

                Thomas Alva Edison (ธ๊อมัส แอ็ลฝะ เอ๊ดิสั่น) (1847-1931) นักวิทยาศาษตร์ผู้ซึ่งประดิษฐ์อุปกรณ์ไฟฟ้ามากกว่า 1,300 ชิ้น; อาทิเช่น: ไมโครโฟน, เครื่องบันทึกเสียง, ฯลฯ  สิ่งที่ทำให้เขามีชื่อเสียงมากที่สุดคือการคิดค้น หลอดไฟ (light bulb). Abraham Lincoln (เอ๊บระแฮม ลิ๊งกั่น) (1809-65) ผู้ซึ่งเป็นประธานาธิบดีคนที่ 16 ของสหรัฐอเมริกา ปี 1861 ถึง 1865. ก่อนเป็นผู้นำประเทศ, เขาลงชิงชัยทุกตำแหน่ง – เริ่มตั้งแต่ ส.ม. (Council member), ส.ส. (Representative/Congressperson/US; Member of Parliament/UK ), ส.ว.(Senator), ผู้ว่าการรัฐ (Governor), รองประธานาธิบดี (Vice President), แต่ไม่เคยมีชัยเลยแม้แต่หนเดียว ยกเว้นตำแหน่งประธานาธิบดี. ชาวอเมริกันมีความฝันว่าสักวันจะส่งคนของตนไปเหยียบดวงจันทร์ให้ได้, ดังนั้นพวกเขาจึงจัดตั้งโครงการ Apollo Program, ซึ่งเป็นโครงการส่งคนไปบนดวงจันทร์. และในปี 1969 พวกเขาก็ประสบความสำเร็จเมื่อยาน Apollo 11 ได้ไปถึงดวงจันทร์, และมีมนุษย์อวกาศคนแรกคือ Neil Armstrong (1930-present).  Thomas Alva Edison ผิดพลาดเป็นหมื่นครั้งก่อนจะประสบความสำเร็จ, Abraham Lincoln ปราชัยมาเกือบตลอดในชีวิตการเมือง, แต่ไม่ยอมแพ้และเขาสู้จนได้เป็นประธานาธิบดี, และ โครงการ Apollo ก็ล้มเหลวเป็นพันครั้งแต่ก็ส่งยานไปจอดบนดวงจันทร์จนได้. ผู้ที่ประสบความสำเร็จคือผู้ที่มีความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าว่า  everything’s possible, และ พวกเขาตระหนักเสมอว่า สิ่งที่เป็นไปไม่ได้คือสิ่งที่ยังไม่ได้ลอง หรือ the impossible is the untried. ศัพท์คำว่า เป็นไปได้มีดังนี้:

1) Possible: พ๊อสสะเบิ่ล [adjective] Something that is possible, it can be done. บางสิ่งที่เป็นไปได้, สามารถทำได้.
Ex1: Travel to other planets may soon be possible. การเดินทางไปยังดาวเคราะห์ดวงอื่นอาจจะเป็นไปได้เร็วๆนี้.
Ex2: Is it possible to get tickets for the game? มันเป็นไปได้ใหมที่จะได้ตัวสำหรับการแข่งขัน?

2) Possibility: พอสสะบิ๊ละดิ่ [countable noun] If there is a possibility that something is true or that something will happen, it might be true or it might happen. ถ้าบางสิ่งอาจจะจริง หรือ บางสิ่งอาจจะเกิดขึ้น, มันอาจจะเป็นจริง หรือ มันอาจจะเกิดขึ้น.
Ex1
: There's always a possibility that he might go back to Arizona. มันอาจจะเป็นไปได้เสมอที่เขาอาจจะกลับ แอริโซ๊หนะ.
Ex2
: One possibility is to offer him more money. ยังมีอีกหนึ่งโอกาสคือเสนอให้เงินเขาเพิ่มขึ้น.

3) Workable: เวริ๊กกะเบิ่ล [adjective] A workable way of doing something is a possible way of doing it - use this when you have had a lot of problems finding a suitable way. งานที่ทำได้คือมีแนวทางที่จะทำได้ – ใช้คำนี้เมื่อคุณมีปัญหามากมายโดยหาทางแก้ที่เหมาะสม.
Ex1: To make the “system” (สิ๊สตั่ม) workable, more government funding will be needed. การที่จะทำให้ระบบทำงานได้, ต้องได้เงินเพิ่มจากรัฐบาล.
Ex2: There is a dispute over land but we believe we have found a workable solution to this issue. มีข้อขัดแย้งเกี่ยวกับที่ดิน แต่เราเชื่อว่าเราได้ค้นพบแนวทางแก้ปัญหาสำหรับเรื่องนี้แล้ว.

4) Doable: ดู๊อะเบิ่ล [adjective not before noun] Informal:  a job that is doable is one that can be done. ไม่เป็นทางการ: งานที่ ดู๊อะเบิ่ล คืองานที่ทำสำเร็จได้.
Ex1
: At first we didn't think it was doable at all. แรกเริ่มเราไม่คิดว่ามันจะสำเร็จเลย.
Ex2
: Let me think first whether this plan is doable or not. ให้ฉันคิดก่อนว่าแผนนี้มันจะทำได้หรือไม่.

5) Feasible: ฟี๊ซะเบิ่ล [adjective] a plan, idea, or method that is feasible is possible and is likely to work. แผน, ความคิด, หรือ วิธีการ ซึ่ง ฟี๊ซะเบิ่ล นั้นเป็นไปได้ และ น่าจะสำเร็จ.  
Ex1
: It is feasible to have security cameras in every part of the building. มันเป็นไปได้ที่จะกล้องรักษาความปลอดภัยในทุกส่วนของอาคาร.
Ex2: We agreed on a feasible plan and we will implement it. เราตกลงในแผนการที่จะทำได้ และ เราจะทำมัน.

6) Attainable: อะเทนน๊ะเบิ่ล [adjective] An aim or “standard” (ส๊ะแตนเดริด) that is attainable is one that can be achieved and it is reasonable to try to achieve it. เป้า หรือ มาตรฐาน ซึ่ง บรรลุได้ เป็นสิ่งที่สามารถสำเร็จ และ มีเหตุมีผลที่น่าจะลองทำเพื่อให้สำเร็จ.
Ex1
: Every child should be educated to the highest attainable level. เด็กทุกคนควรได้รับการศึกษาระดับสูงที่สุดเท่าที่จะทำได้.
Ex2
: Perfect “democracy” (ดิม๊อคระสิ่) is not attainable, nor is perfect freedom or perfect justice. ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบไม่สามารถที่จะได้มา, ไม่ทั้ง เสรีภาพ หรือ ความยุติธรรมที่สมบูรณ์แบบ.

7) Viable: ไฝ๊อะเบิ่ล [adjective] A viable way of doing something is one that is possible and should work well.วิถีทางที่ ไฝ๊อะเบิ่ล ในการทำบางสิ่ง สิ่งนั้นเป็นไปได้และเป็นไปอย่างดี.
Ex1
: Do you think this is a viable plan? คุณคิดว่าแผนนี้เป็นแผนที่จะสำเร็จอย่างดีเใหม?  
Ex2: The committee should have a viable solution within this week. คณะกรรมการน่าจะมีแนวทางแก้ปํญหาที่ดีภายในสัปดาห์นี้.

8) Can be done [verb phrase] If something can be done, it is possible to do it. ถ้าบางสิ่งที่สามารถทำได้, มันเป็นไปได้ที่จะทำ.
Ex1:
I am sure that more could be done to help the homeless. ฉันมั่นใจว่ายังมีอีกหลายอย่างที่สามารถทำได้เพื่อที่จะช่วยเหลือคนไร้บ้าน.
Ex2
: The work can be done by Monday if we all “make an effort” (an attempt to do something, especially when this involves a lot of hard work or determination). งานสามารถทำให้เสร็จก่อน วันจันทร์ ถ้าเราทั้งหมดตั้งใจเต็มที่.

คำว่าเป็นไปได้เป็นกุญแจดอกสำคัญที่จะเปิดไปสู่โลกแห่งความสำเร็จ. คำว่าเป็นไปไม่ได้ หรือ impossible ไม่ควรมีอยู่ในความคิด, ชีวิต, หรือ จิตใจ โดยเด็ดขาด, และไม่ควรมีอยู่ในพจนาณุกรม.ไม่ว่าจะเป็นภาษาใดก็ตาม. ถ้าจะให้ดีก็ใช้ปากกาขีดฆ่าคำนี้, หรือ ถ้าจะให้ดีกว่าก็ใช้มีดกรรไกรตัดคำนี้ทิ้งไปเลย. อย่าหวั่นใหว, อย่าท้อแท้, และ อย่าหวาดกลัว. ไม่ว่าอุปสรรคจะยิ่งใหญ่เพียงใด, ไม่ว่าคู่ต่อสู้ของคุณจะมีอำนาจแค่ใหน, และ ไม่ว่าโครงการของคุณจะมโหฬารแค่ใด. จงชื่อมั่นในตัวเองเสมอว่าคุณทำได้. “I am with you in spirit” = “ผมขอเป็นกำลังใจให้คุณ”. ขอให้จดจำเสมอว่า “ความล้มเหลวเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จ”, และ “มันแตกต่างกันระหว่างแพ้ กับ เป็นผู้แพ้”. Be patient and life will be as you have imagined; the struggle is worth it. If at first you don’t succeed, try, try, try, and try, again, again, and again. Don’t stop until you succeed. Keep fighting! Never stop believing in yourself. Never stop believing in miracles. Never stop believing that everything is possible!

ย้อนกลับ

 
 
Rain. Inspiring story

“Life is a series of ups and downs. And, the sunshine follows the rain” ชีวิตมีขึ้น และ มีลง, และอาทิตย์ส่องแสงหลังฝนหยุดตก. เช่นเดียวกับชีวิตเรา. ก่อนที่เราจะประสบความสำเร็จ,  เราต้องต่อสู้กับอุปสรรค........
Would you? Very Funny
    วิธีที่จะทําให้ใครบางคน
ทําอะไร หรือให้อะไรแก่เรา
มีหลาย วิธีการ: อาทิเช่น; การเสนอ เงินตรา, ชื่อเสียง, และ ตําแหน่ง......
Sidewalk. Very funny

มีถนนสายหนึ่งชื่อ “Walking Street” ซึ่งมีคนแปลเป็นไทยว่า ถนนคนเดิน. จริงๆแล้ว, มีแม้กระทั่ง แมว, หมา, งู, “เฒ่าหัวงู (dirty old man)”, และ ช้างเดิน.........
 
 
 
I love emails, I kill phones!
© Copyright 2023 . Contact amornm@hotmail.com