AMORNIE.....THE ONE AND ONLY     อามอร์นี่...หนึ่งเดียวในโลกนี้ ไม่มีอามรนั้น หรือ อามรโน่น มีแต่อามอร์นี่
YOUPIK เริ่มต้นธุรกิจ ง่ายๆแค่ปลายนิ้ว ไม่ต้องสต็อกสินค้าเอง
เข้าถึงแบรนด์ชั้นนำ และ ผู้ผลิตที่ทำให้คุณสามารถร่วมสร้างและเติบโตธุรกิจไปด้วยกัน.

Start your business at your fingertips with zero stocks
.
Read more.
 
www.amornie.com>
Slang
Column
Articles
Quotes
About Amornie
Photos
English Question
 
 
LEARN TO MAKE MONEY
2 WEEKS DIET
2 WEEKS DIET
MEDICINE BOOK
USED BOOKS USED TEXTBOOKS
BE YOUNG AGAIN
Love Scent Pheromone
 
 
 

Praise Version 2.0
(Don’t flatter yourself)

     ทุกคนมีป้ายที่เห็นได้ชัดแขวนคออยู่เขียนว่า, “ทำให้ฉันรู้สึกว่าสำคัญ”. ห้ามลืมข้อความนี้เมื่อคุณทำงานกับคน. ไม่ว่าคุณจะยุ่งแค่ไหน, คุณต้องหาเวลาเพื่อที่จะทำให้คนอื่นรู้สึกสำคัญ. “There are two things people want more than sex and money…. recognition and praise”. มีสองสิ่งที่ผู้คนต้องการมากกว่า เซ็กส์ และ เงิน….การเห็นคุณค่า และ ยกย่อง. เมื่อใครทำสิ่งที่ดี, ปรบมือ! สรรเสริญเขา หรือ หล่อน. มันเป็นเครื่องกระตุ้นที่มีอำนาจมาก และ คำพูดที่แสดงถึงความซาบซึ้งเป็นพลังที่บรรดาลให้ความเหน็ดเหนื่อยทั้งหลายหายสิ้น. อย่างไรก็ตาม, ถ้าเขาทำในสิ่งที่ไม่ดี, ตักเตือนเขาอย่างลับๆ. แต่ถ้าเขาทำดีต้องยกย่องเขาอย่างเปิดเผย. “Many know how to flatter, few know how to praise”. คนส่วนมากรู้วิธีการเยินยอ, น้อยคนรู้วิธียกย่อง. ศัพท์ที่มีความหมายว่า ยกย่อง, สอพลอ, สรรเสริญ, ชมเชย ฯลฯ มีคำที่น่าสนใจดังนี้:

1) Praise [transitive verb] to say that you admire someone or approve of something good that he/she has done: ใช้กล่าวว่าคุณชื่นชมใครบางคน หรือ พอใจในสิ่งที่ เขา/หล่อน ได้ทำ: “ยกย่อง”.
Ex1
: Louis was praised by his teacher. ลู๊อิส ได้ถูกยงย่องโดยครูของเขา.
Ex2
: The “Mayor” (แม หรือ เม ไม่ใช่เมเย่อ) praised the rescue teams for their courage. นายกเมือง ยกย่องทีมกู้ภัยสำหรับความกล้าหาญของพวกเขา.

2) Compliment ค้อมพละเหม่นท์ [transitive verb] to tell someone that you like the way they look or that you are pleased with something that they have done: การบอกใครบางคนที่คุณชอบท่าทางของเขา หรือ คุณพอใจกับสิ่งที่พวกเขาได้ทำ: “ชมเชย”.
Ex1
: Will complimented me on my new hairstyle. วิล ได้ชมเชยฉันในทรงผมใหม่ของฉัน.
Ex2
: She blushed when men complimented her. หล่อนหน้าแดงเมื่อเหล่าผู้ชายชมเชยหล่อน.

3) Congratulate คันแกรทจูเลท [transitive verb] to tell someone that you are pleased or impressed because they have achieved something special: การบอกใครบางคนว่าคุณพอใจ หรือ ประทับใจ เพราะว่าเขาได้บรรลุในบางสิ่งที่พิเศษ: “แสดงความยินดี”.
Ex1
: He congratulated me warmly on my exam results. เขาแสดงความยินดีอย่างอบอุ่นต่อฉันในผลการสอบใหญ่.
Ex2: The President congratulated him on winning the title. ประธานาธิบดีแสดงความยินดีต่อเขาต่อชัยชนะที่ได้ตำแหน่ง.

4) Pay tribute to [verb phrase] to praise someone publicly, especially to show respect for them and what they have achieved: กล่าวชมเชยใครบางคนอย่างเปิดเผย, โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อแสดงความเคารพต่อเขาสำหรับสิ่งที่เขาบรรลุ: “ทำการสรรเสริญ”.
Ex1
: I would like to pay tribute to the party workers for all their hard work. ฉันขอทำการสรรเสริญต่อเหล่าพวกคนงานสำหรับการทำงานที่หนักของพวกเขา.  
Ex2
: The event will pay tribute to the late trumpeter Louis Armstrong. งานจะทำการสรรเสริญต่อนักทรั้มพิท ลู๊อิส อาร์มสตรอง ผู้ล่วงลับ.

5) Put in a good word for [verb phrase] if someone puts in a good word for you with someone in a position of authority, they praise you to them, especially in order to help you to get a job or to avoid punishment: ถ้าใครบางคน พูดให้คุณ กับใครบางคนที่อยู่ในตำแหน่งที่มีอำนาจ, เขาชมเชยคุณต่อคนนั้น, โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อที่จะช่วยคุณให้ได้งาน หรือ หลีกเลี่ยงการถูกลงโทษ: “พูดให้”.
Ex1
: I got the job because Paul put in a good word for me. ฉันได้งานเพราะ พอล พูดให้ฉัน.
Ex2: I'll put in a good word for you with the management. ฉันจะพูดให้คุณกับทีมบริหาร.

6) Flatter [transitive verb] to say nice things that you do not mean about someone, especially in order to get something from them: กล่าวสิ่งที่ดีซึ่งคุณไม่ได้หมายความอย่างนั้นเกี่ยวกับใครบางคน, โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อที่ได้บางสิ่งจากเขา: “สอพลอ”.
Ex1
: Susan would always flatter Mrs. Robinson by praising her cooking. ซูซั่น จะสอพลอ (พูดเกินจริง) เสมอต่อคุณนาย รอบันสัน โดยการยกย่องการทำอาหารของหล่อน.
Ex2: Don't try to flatter me! อย่าพยายามสอพลอฉัน.

6.1) อย่างไรก็ตาม, ถ้าคุณ “Flatter yourself”: You make yourself believe something is true about your abilities or achievements, although it is not: คุณทำให้ตัวเองชื่อว่าบางสิ่งเป็นจริงเกี่ยวกับความสามารถของคุณ หรือ ความสำเร็จของคุณ, แม้ว่ามันไม่จริง: “หลงตัวเอง”.
Ex1: Susan flatters herself that she could have been a model. ซูซั่น หลงตัวเองว่าสามารถที่จะเป็นนางแบบได้.
Ex2: "I think you like me more than you'll admit." "Don't flatter yourself." “ฉันคิดว่าเธอชอบฉันมากกว่าเธอจะยอมรับ.” “อย่าหลงตัวเอง.”

7) Butter up [transitive phrasal verb] Informal: to say nice things to someone in order to make them do something you want: กล่าวสิ่งที่ดีต่อใครบางคนเพื่อที่จะทำให้เขาทำในสิ่งที่คุณต้องการ: “ประจบ”.
Ex1
: Don't think you can butter me up that easily. อย่าคิดว่าเธอสามารถประจบฉันได้ง่าย.
Ex2
: Agree with him. Butter him up a bit. เห็นด้วยกับเขา. ประจบเขานิดหน่อย.

     **Note**: ทั้ง “Flatter” (สอพลอ) และ “Butter up” (ประจบ) เป็นการเยินยอที่ปราศจากความจริงใจ.

      “A fool flatters himself; a wise man flatters the fool”. คนโง่เยินยอตัวเอง, คนฉลาดเยินยอคนโง่. การเยินยอเหมือนน้ำโคโลน, มีไว้ดม, ไม่ได้ให้กลืนกิน. ยิ่งเรารักเพื่อนของเรามาก, เราต้องเยินยอพวกเขาน้อยลง. คนที่สอพลอทั้งหลายจะพูดแต่สิ่งที่ดีต่อหน้าคุณ, ซึ่งเขาจะไม่พูดสิ่งเหล่านั้นลับหลังคุณ. เป็นเรื่องจริงแต่เศร้าที่ว่า “Flattery makes friends and truth makes enemies”: การเยินยอสร้างเพื่อนและบอกความจริงสร้างศรัตร แต่มีเรื่องที่เศร้ามากกว่าที่มีคนจำนวนมากยอมให้ชีวิตตนถูกทำลายโดยคำเยินยอมากกว่าถูกช่วยเหลือไว้โดยคำวิจารณ์. โปรดจำเสมอว่า “A pat on the back is better than a kick in the pants”: การตบบนหลังดีกว่าการเตะเข้าที่เป้ากางเกง – การว่า หรือ ด่าไม่น่าจะทำอะไรให้ดีขึ้นสักเท่าไร.  Praise from an enemy is the most pleasing of all commendations. That’s all for this issue. Adios.

ย้อนกลับ

 
 
Rain. Inspiring story

“Life is a series of ups and downs. And, the sunshine follows the rain” ชีวิตมีขึ้น และ มีลง, และอาทิตย์ส่องแสงหลังฝนหยุดตก. เช่นเดียวกับชีวิตเรา. ก่อนที่เราจะประสบความสำเร็จ,  เราต้องต่อสู้กับอุปสรรค........
Would you? Very Funny
    วิธีที่จะทําให้ใครบางคน
ทําอะไร หรือให้อะไรแก่เรา
มีหลาย วิธีการ: อาทิเช่น; การเสนอ เงินตรา, ชื่อเสียง, และ ตําแหน่ง......
Sidewalk. Very funny

มีถนนสายหนึ่งชื่อ “Walking Street” ซึ่งมีคนแปลเป็นไทยว่า ถนนคนเดิน. จริงๆแล้ว, มีแม้กระทั่ง แมว, หมา, งู, “เฒ่าหัวงู (dirty old man)”, และ ช้างเดิน.........
 
 
 
I love emails, I kill phones!
© Copyright 2022 . Contact amornm@hotmail.com