AMORNIE.....THE ONE AND ONLY     อามอร์นี่...หนึ่งเดียวในโลกนี้ ไม่มีอามรนั้น หรือ อามรโน่น มีแต่อามอร์นี่
YOUPIK เริ่มต้นธุรกิจ ง่ายๆแค่ปลายนิ้ว ไม่ต้องสต็อกสินค้าเอง
เข้าถึงแบรนด์ชั้นนำ และ ผู้ผลิตที่ทำให้คุณสามารถร่วมสร้างและเติบโตธุรกิจไปด้วยกัน.

Start your business at your fingertips with zero stocks
.
Read more.
 
www.amornie.com>
Slang
Column
Articles
Quotes
About Amornie
Photos
English Question
 
 
LEARN TO MAKE MONEY
2 WEEKS DIET
2 WEEKS DIET
MEDICINE BOOK
USED BOOKS USED TEXTBOOKS
BE YOUNG AGAIN
Love Scent Pheromone
 

Promise
(You can keep my word and take it to the bank)

     “Politicians are the same all over. They promise to build a bridge even where there is no riverNikita Khrushchev (1894-1971).  นักการเมืองทั้งหลายเหมือนกันหมด. พวกเขาสัญญาว่าจะสร้างสะพานแม้ว่าที่ไม่มีแม่น้ำ. ความหมายที่แท้จริงคือนักการเมืองทั้งหลายชอบสัญญา และ ชอบสัญญา, แต่รักษาสัญญาใดๆไม่ได้ หรือ ไม่รักษาเสียดื้อๆ เหมือนนักการเมืองสองคนในบางประเทศที่มุ่งหวังแต่ประโยชน์ส่วนตน, แต่ต้องสัญญาเพื่อให้พวกตนได้รับเลือกตั้ง. “One must have a good memory to be able to keep the promises one makes.” Friedrich Nietzsche (1844–1900). คนต้องมีความจำที่ดีเพื่อที่จะสามารถรักษาสัญญาที่ทำไว้. นี้อาจเป็นอีกสาเหตที่นักการเมืองทั้งสองไม่รักษาสัญญาเพราะว่าความจำไม่ดีเนื่องจากอายุของพวกเขามากแล้ว. จะเป็นความโชคดีของประเทศนี้อย่างยิ่งถ้าได้นักการเมืองที่หวังแต่ประโยชน์ส่วนตน และ เป็นคนที่ความจำไม่ดีเป็นผู้นำ. เพราะจะทำให้ประเทศเพื่อนบ้านทั้งหลายไม่สามารถที่จะพัฒนาได้เทียบเท่า – นี้ยังไม่รวมถึง ญี่ปุ่น, เกาหลีใต้, ยุโรป, อเมริกา, และ แคนาดา. อย่างไรก็ตาม, ผู้นำที่ได้รับการยอมรับ และ เคารพจากคนส่วนมากคือผู้ที่ทำสิ่งให้เกิดขึ้นมากกว่าสัญญาที่ให้ไว้. ด้วยเหตุนี้, จึงกล่าวได้ว่าบุคคลที่รักษาสัญญา และ สามารถทำตามคำพูดได้คือคนที่น่านับถือมากกว่าคนที่ไม่รักษาสัญญา หรือ ไม่ทำตามคำพูด. ศัพท์ และ สำนวนที่เกี่ยวกับคำมั่น และ สัญญามีดังนี้:                     

1) Promise [intransitive/transitive verb not usually in progressive] to tell someone that you will definitely do something that they want you to do or expect you to do: บอกใครบางคนว่าคุณจะทำบางสิ่งอย่างแน่นอนในสิ่งที่พวกเขาต้องการให้คุณทำ หรือ คาดหวังว่าคุณจะทำ: “สัญญา”.
Ex1
: She's promised to do all she can to help. หล่อนได้สัญญาว่าจะทำทุกอย่างเท่าที่ทำได้เพื่อช่วยเหลือ.
Ex2: Mr. Banlai betrayed everybody. He always broke his promises. นาย บรรลัย ทรยศทุกคน. เขาไม่รักษาสัญญามาตลอด.

2) Assure [อะชัวร์] [transitive verb] to tell someone that something will definitely happen or is definitely true, so that they are less worried or more confident: บอกใครบางคนว่าบางสิ่งจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน หรือ จริงอย่างแน่นอน, ดังนั้นพวกเขาไม่ต้องกังวลมาก หรือ มีความมั่นใจมากขึ้น: “ยืนยัน”.
Ex1
: Her doctor has assured us that she'll be fine. หมอของหล่อนได้ยืนยันกับพวกเราว่าหล่อนจะสบายดี.
Ex2: The document is “genuine” (เจ้น นูอีน), I can assure you. เอกสารเป็นของแท้. ฉันขอยืนยัน.

3) Give someone your word [verb phrase] to promise someone very seriously and sincerely that you will do something: สัญญากับใครบางคนอย่างจริงจังมาก และ จริงใจมาก ว่าคุณจะทำบางสิ่ง: “ให้สํญญา”.
Ex1
: I give you my word that it won't happen again. ฉันให้สัญญาว่ามันจะไม่เกิดขึ้นอีกครั้ง.
Ex2: He has given his word on that. เขาได้ให้สัญญาต่อสิ่งนั้น.

4) Swear [transitive verb] to make a very serious promise, especially publicly or in a law court: การทำสัญญาที่จริงจังมาก, โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อสาธารณะ หรือ ในชั้นศาล: “สาบาน”.
Ex1
: Mona swears never to return home. โมน่า สาบานจะไม่กลับบ้านอีกเลย.
Ex2
: Thomas swore he would get his revenge. ธ๊อมัส สาบานว่าเขาจะแก้แค้นคืน.

5) Vow [transitive verb] to firmly promise something, especially to yourself - used especially in literature: สัญญาบางสิ่งอย่างหนักแน่น, โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อตัวคุณเอง - โดยเฉพาะอย่างยิ่งใช้ในงานวรรณคดี: “ให้สัจจะ”.
Ex1: I vowed that I would never drink again. ฉันให้สัจจะว่าฉันจะไม่ดื่มอีกเลย.
Ex2: McDonald vowed that the Police Department would be reformed. แม็คด๊อนั่ลด์ ให้สัจจะว่า กรม ตำรวจ จะถูกปฏิรูป.

6) Guarantee [transitive verb] to promise that something will happen or be provided, because you are going to make sure of this: สัญญาว่าบางสิ่งจะเกิดขึ้น หรือ ถูกจัดหาให้, เพราะว่าคุณจะทำในสิ่งให้เกิดอย่างแน่นอน: “รับรอง”.
Ex1
: I cannot guarantee to work for more than a year. ฉันไม่สามารถรับรองที่จะทำงานมากกว่าหนึ่งปี.
Ex2: A good education doesn't guarantee a good job. การศึกษาที่ดีไม่รับรองว่าจะได้งานดี. เช่นเดียวกับการศึกษาที่ดีไม่รับรองได้ว่าจะทำให้บุคคลเป็นคนดี.

7) Commit to [คะมิท] [verb phrase] to promise to do something that will take a long time or involve a lot of effort: สัญญาที่จะทำบางสิ่งซึ่งจะใช้เวลาที่นาน หรือ เกี่ยวกับการใช้ความพยายามมาก: “ให้คำมั่น”.  
Ex1
: The church needs volunteers who can commit to work ten hours a week. โบสถ์ต้องการอาสาสมัครผู้ซึ่งสามารถให้คำมั่นที่จะทำงานสิบชั่วโมงต่อสัปดาห์.
Ex2
: Leonard isn't married but he is committed to his girlfriend. เลเนอร์ด ไม่แต่งงาน แต่ เขาให้คำมั่น (ไม่นอกใจ) ต่อแฟนหญิงของเขา.

8) Pledge [transitive verb] to publicly or officially promise to give help, support, or money to an organization, group, or person: ให้สัญญาต่อสาธารณะ หรือ อย่างเป็นทางการ ที่จะช่วย, สนับสนุน, หรือ ให้เงิน แด่ องค์การ, กลุ่ม, หรือ บุคคล: “ปฏิญาณ”.
Ex1
: The new governor pledged to reduce crime. ผู้ว่าราชการคนใหม่ปฏิญาณที่จะลดอาชญากรรม.
Ex2
: Alisa pledged that her company will give aid to schools. อะลิซะ ปฏิญาณ ว่าบริษัทของหล่อนจะให้ความช่วยเหลือแก่เหล่าโรงเรียน.

     ถ้าคุณต้องการประสบความสำเร็จในโลกใบนี้, ทำทุกสิ่งที่คุณสัญญาไว้แม้ว่าคุณจะต้องเลือดไหลออกมา หรือ น้ำตาร่วง. สัญญาให้น้อย แต่ต้องทำให้มากกว่าเสมอ. และอย่าสัญญาเกินกว่าความสามารถของคุณที่จะทำได้. “Magnificent promises are always to be suspectedสัญญาที่แสนงดงามทั้งหลายต้องสงสัยไว้ก่อนเสมอ. เพราะในความเป็นจริงเป็นสิ่งที่ทำยาก, โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากลมปากของเหล่านักการเมือง. นักการเมืองที่รักษาสัญญาซึ่งคือนักการเมืองที่ดีก็มี, แต่นักการเมืองที่เลวมีมากกว่า. “He who promises more than he is able to perform, is false to himself; and he who does not perform what he has promised, is a traitor to himselfใครที่สัญญามากกว่าที่จะทำได้, คือคนที่ไม่ซื่อสัตย์ต่อตนเอง; และใครที่ไม่สามารถทำตามสัญญาที่ให้ใว้, คือผู้ทรยศต่อตัวเขาเอง. ถ้าคุณอยากให้คนเคารพ, รัก, นับถือ, และ ศรัทธา, มิใช่ว่าคุณต้องมีเงินตรามหาศาล, แต่คุณต้องรักษาสัญญา. ทำในสิ่งที่พูด. และไม่จำเป็นต้องพูดในสิ่งที่ทำ เพราะการกระทำมันพูดด้วยตัวของมันเองอยู่แล้ว. That’s it for this issue. Please remember, never promise more than you can perform. And do we have an honest politician? Sure we do. “An honest politician is one who, when he is bought, will stay bought”. If a purchaser is fortunate, the honest politician will deliver his/her promises. Well, folks, see y’all again and I promise I will miss all of you, cross my heart! Adios.

ย้อนกลับ

 
 
Rain. Inspiring story

“Life is a series of ups and downs. And, the sunshine follows the rain” ชีวิตมีขึ้น และ มีลง, และอาทิตย์ส่องแสงหลังฝนหยุดตก. เช่นเดียวกับชีวิตเรา. ก่อนที่เราจะประสบความสำเร็จ,  เราต้องต่อสู้กับอุปสรรค........
Would you? Very Funny
    วิธีที่จะทําให้ใครบางคน
ทําอะไร หรือให้อะไรแก่เรา
มีหลาย วิธีการ: อาทิเช่น; การเสนอ เงินตรา, ชื่อเสียง, และ ตําแหน่ง......
Sidewalk. Very funny

มีถนนสายหนึ่งชื่อ “Walking Street” ซึ่งมีคนแปลเป็นไทยว่า ถนนคนเดิน. จริงๆแล้ว, มีแม้กระทั่ง แมว, หมา, งู, “เฒ่าหัวงู (dirty old man)”, และ ช้างเดิน.........
 
 
 
I love emails, I kill phones!
© Copyright 2022 . Contact amornm@hotmail.com