AMORNIE.....THE ONE AND ONLY     อามอร์นี่...หนึ่งเดียวในโลกนี้ ไม่มีอามรนั้น หรือ อามรโน่น มีแต่อามอร์นี่
YOUPIK เริ่มต้นธุรกิจ ง่ายๆแค่ปลายนิ้ว ไม่ต้องสต็อกสินค้าเอง
เข้าถึงแบรนด์ชั้นนำ และ ผู้ผลิตที่ทำให้คุณสามารถร่วมสร้างและเติบโตธุรกิจไปด้วยกัน.

Start your business at your fingertips with zero stocks
.
Read more.
 
www.amornie.com>
Slang
Column
Articles
Quotes
About Amornie
Photos
English Question
 
 
LEARN TO MAKE MONEY
2 WEEKS DIET
2 WEEKS DIET
MEDICINE BOOK
USED BOOKS USED TEXTBOOKS
BE YOUNG AGAIN
Love Scent Pheromone
 
 
 

RESIGN
(It’s about time!)

            ทุกคนที่มีตําแหน่งและหน้าที่จําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปฏิบัติภารกิจให้เหมาะสมกับอํานาจและความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเพื่อผลประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร. สําหรับผู้ที่ได้รับค่าตอบแทนจากเหล่าบริษัทเอกชน.เช่นเดียวกันกับบรรดาผู้รับราชการทั้งหลายต้องคํานึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นหลัก, โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหล่าองค์กรอิสระทั้งหลายซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบการบริหารงานของรัฐบาล. องค์กรอิสระเหล่านี้ต้องมีความโปร่งใส, สุจริต, และ ยุติธรรม. ถ้าองค์กรอิสระทําหน้าที่ของตนอย่างตรงไปตรงมา, ระบบตรวจสอบและถ่วงดุลย์อํานาจจะคงไว้ซึ่งประสิทธิภาพ และเป็นที่เคารพและศรัทธาของประชาชน. อย่างไรก็ตาม,ถ้าองกรณ์ใดประพฤติมิชอบต่อหน้าที่, ความเคารพและศรัทธาของประชาชนต่อองกรณ์นั้นย่อมเสื่อมลง. การเรียงร้องให้เหล่าผู้บริหาร ขององค์กรนั้นลาออกเพื่อเป็นการรับผิดชอบต่อสิ่งที่กระทํา, จึงเป็นสิ่งที่ประชาชนมีสิทธิ์ที่จะปฏิบัติ ตามหน้าที่ของพลเมืองที่ดี. การยุติบทบาทการทํางานของตนคือการลาออกจากตําแหน่งนั้น,คําศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการลาออกหรือยุติการปฏิบัติหน้าที่มีคําที่น่าสนใจและควรรู้ได้แก่:

1) Quit: ควิท [intransitive/transitive verb] to leave a job or organization especially because you are not happy with it, or because you think you could do better somewhere else. ออกจากงานหรือ องค์กร เพราะว่าคุณไม่มีความสุขกับงาน, หรือ คุณคิดว่าคุณสามารถทํางานที่อื่นซึ่งน่าจะดีกว่าที่นี้.  
Ex1: He quit his job and went “traveling” (แทร๊ฝฝะลิ่ง/US; แทร็ฝลิ่ง/UK:the act or activity of going from one place to another, especially places that are far away) in Southeast Asia. เขาออกจากงานของเขาและไปท่องเที่ยวใน เอเชีย อาคเนย์.
Ex2: I've had enough of the way I'm treated here -- I quit! ฉันพอแล้วที่ถูกปฏิบัติแบบนี้ที่นี้ – ฉันออก.

2) Leave [intransitive and transitive] if you leave your job, you permanently stop doing that job.ถ้าคุณออกจากงาน,คุณหยุดทํางานนั้นเป็นการถาวร.
Ex1
: Over the past two years, 40 “staffers” ([countable noun] American English: someone who is paid to work for an organization) have left. สองปีที่ผ่านมา, 40 พนักงานได้ลาออก.
Ex2: I left my last job because I couldn't get along with my boss. ฉันออกจากงานล่าสุดของฉันเพราะฉันไม่กินเส้นกับเจ้านายของฉัน.

3) Resign [intransitive/transitive verb] to officially and permanently leave a job, for example because you are no longer happy with it, or because the people you work with do not think you are doing it properly.ออกจากงานเป็นทางการและถาวร, อาทิเช่นเพราะคุณไม่มีความสุขกับงาน,หรือ เพราะผู้คนที่คุณทํางานด้วยไม่คิดว่าคุณทํางานได้ถูกต้อง. 
Ex1: Nixon was the first US President to resign before the end of his term of office due to “the Watergate Affair” (a famous political scandal in the US in the early 1970s that caused President Nixon to leave his job before Congress could impeach him). นิ๊คสั่น เป็นประธานาธิบดีคนแรกที่ลาออกก่อนการสิ้นสุดวาระของตําแน่งเนื่องจากคดี ว้อเด่อร์เกท.
Ex2: The Election Commission was forced to resign their post after “allegations” (แอลละเก๊ฉั่น: [countable noun] a statement that someone has done something wrong or illegal, which has not been proved: ข้อหา, ข้อกล่าวหา) of “malfeasance” (แมลฟี๊ฉั่นส์ [uncountable noun] Law: illegal or dishonest activity: ประพฤติมิชอบต่อหน้าที่). ก.ก.ต. ถูกบังคับให้ลาออกจากตําแหน่งของพวกเขาหลังจากมีข้อกล่าวหาว่าประพฤติมิชอบต่อหน้าที่.

4) Retire [intransitive verb] to permanently leave your job, usually because you have reached the age when most people stop working. ออกจากงานของคุณอย่างถาวร, ปกติเพราะคุณมีอายุถึงวัยที่หยุดทํางาน: “เกษียร”.
Ex1
: If you retire at 50, you won't get your full pension. ถ้าคุณเกษียรตอน 50, คุณจะไม่ได้รับเบี้ยบํานาญเต็ม.
Ex2
: In the UK, men usually retire in their late 50s or early 60s. ในสหราชอาณาจักรอังกฤษ, ผู้ชายปกติแล้วเกษียรในปลายอาย 50 หรือ 60 ต้น.

5) Hand in your notice/resignation (เรซิกเน้ฉั่น) [verb phrase] to write an official letter to your employer saying that you are going to leave your job on a particular date. เขียนจดหมายอย่างเป็นทางการให้แก่ผูว่าจ้างของคุณเพื่อบอกว่าคุณกําลังจะลาออกโดยกําหนดวันสิ้นสุดงาน.“ยื่นจดหมายลาออก”
Ex1
: You have to hand in your notice at least four weeks before you leave. คุณต้องยื่นจดหมายลาออกอย่างน้อยสี่สัปดาห์ก่อนคุณออกจากงาน.
Ex2
: The “Foreign” (ฟ๊อร์ริ่น) Minister officially handed in his resignation on October 1st. รัฐมนตรี ต่างประเทศ ได้ยื่นจดหมายลาออกอย่างเป็นทางการในวันที่ 1 ตุลาคม.

6) Pack/jack it in [verb phrase] British Informal: to leave your job, especially because you are bored with it. ออกจากงานของคุณ, เพราะว่าคุณเบื่องานนั้น. “เก็บของหนี”
Ex1
: Look if it's such a boring job, why don't you just jack it in? นี่ ถ้ามันเป็นงานที่น่าเบื่อนัก, ทําไมคุณไม่เก็บของหนีหละ?
Ex2: Sometimes I feel like packing it all in and going off on a round-the-world trip.บ่อยครั้งฉันรู้สึกว่าฉันอยากที่เก็บของหนีและออกเดินทางรอบโลก.

การปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละบุคคล, ซึ่งมีต่อองค์กรของตนนั้นหากขาดความสุจริตและยุติธรรมแล้ว. ย่อมก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทและประเทศชาติ หากรับราชการ. ข้าราชการที่มีพฤติกรรมประพฤติมิชอบต่อหน้าที่, ย่อมถูกลงโทษหากใช้ตําแหน่งที่ตนมีช่วยเหลือแก่กลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่งอย่างชัดเจน, ซึ่งสร้างความเสียหายแก่ประเทศชาติและสิ้นเปลืองบประมาณโดยเปล่าประโยชน์. สมควรอย่างยิ่งที่บุคคลเหล่านี้ต้องถูกลงโทษตามกระบวนการทางกฎหมาย, ซึ่งคือการพิพากษาให้สูญเสียสิทธิบางประการและเสรีภาพต้อง ถูกลดรอนเกือบทั้งหมดโดยให้อยู่อาศัยในสถานที่ซึ่งมีบริเวณจํากัด. การตัดสินลงโทษข้าราชการที่ประพฤติมิชอบต่อหน้าที่คือการคงไว้ซึ่งความยุติธรรม, และที่สําคัญอีกประการคือเพื่อเป็นบทเรียนให้แก่ข้าราชการที่ทํางานรับใช้นักการเมือง”อย่างไรก็ตาม, ถ้ากลุ่มบุคคลนั้นทําในสิ่งที่ถูกต้องตั้งแต่แรกเมื่อยังมีโอกาสโดยการตัดสินใจสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยการลาออก, พวกเขาคงไม่ประสบกับชะตาที่กําลังเกิดขึ้นในขณะนี้เป็นแน่แท้. โปรดคิดเสียว่านี่คือกฎแห่งกรรม – ทําอย่างไรต้องได้อย่างนั้น. อาจจะไม่ทันใจหรือทันตาแต่ว่าคงไม่ม ใครหนีพ้น. Finally, justice has been served. The culprits were caught and deserve to be punished for what they’d done. Everyone knew that they were officially reprimanded by the courts for not doing their job properly, and all of them had a chance to resign from their post but only one did -- the rest refused to do so. As a consequence, they must pay for their own action. If you’re not happy with your current job, go ahead quit, leave, resign, pack it in, do whatever you please, but you need to have a new one first though. That’s all folks! Adios.

ย้อนกลับ

 
 
Rain. Inspiring story

“Life is a series of ups and downs. And, the sunshine follows the rain” ชีวิตมีขึ้น และ มีลง, และอาทิตย์ส่องแสงหลังฝนหยุดตก. เช่นเดียวกับชีวิตเรา. ก่อนที่เราจะประสบความสำเร็จ,  เราต้องต่อสู้กับอุปสรรค........
Would you? Very Funny
    วิธีที่จะทําให้ใครบางคน
ทําอะไร หรือให้อะไรแก่เรา
มีหลาย วิธีการ: อาทิเช่น; การเสนอ เงินตรา, ชื่อเสียง, และ ตําแหน่ง......
Sidewalk. Very funny

มีถนนสายหนึ่งชื่อ “Walking Street” ซึ่งมีคนแปลเป็นไทยว่า ถนนคนเดิน. จริงๆแล้ว, มีแม้กระทั่ง แมว, หมา, งู, “เฒ่าหัวงู (dirty old man)”, และ ช้างเดิน.........
 
 
 
I love emails, I kill phones!
© Copyright 2022 . Contact amornm@hotmail.com