AMORNIE.....THE ONE AND ONLY     อามอร์นี่...หนึ่งเดียวในโลกนี้ ไม่มีอามรนั้น หรือ อามรโน่น มีแต่อามอร์นี่
YOUPIK เริ่มต้นธุรกิจ ง่ายๆแค่ปลายนิ้ว ไม่ต้องสต็อกสินค้าเอง
เข้าถึงแบรนด์ชั้นนำ และ ผู้ผลิตที่ทำให้คุณสามารถร่วมสร้างและเติบโตธุรกิจไปด้วยกัน.

Start your business at your fingertips with zero stocks
.
Read more.
 
www.amornie.com>
Slang
Column
Articles
Quotes
About Amornie
Photos
English Question
 
 
LEARN TO MAKE MONEY
2 WEEKS DIET
2 WEEKS DIET
MEDICINE BOOK
USED BOOKS USED TEXTBOOKS
BE YOUNG AGAIN
Love Scent Pheromone
 

Sacrifice
(It’s what we really need for this country)

         “The Buddha gave up the pleasures of life because they had become painful to him and Christ had sacrificed himself for our sins.” พระพุทธเจ้า ละทิ้งความสำราญในชีวิต เพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นความเจ็บปวดสำหรับพระองค์, และ พระเยซู เสียสละชีวิตของตนเองเพื่อบาปของมนุษย์. การเสียสละ เป็นความปราถนาอย่างแรงกล้าของผู้มีจิตที่ยิ่งใหญ่, ซึ่งไม่มีอยู่ในกฏระเบียบของราชการ, แต่อยู่ในกฎหมายของสังคมที่ผู้คนคำนึงถึงผลประโยชน์ของสังคมมากกว่าส่วนตน. บางครั้งเราต้องเสียสละ วันที่เรามี, ตำแหน่งที่มี, สิ่งที่มี, หรือแม้กระทั่งชีพที่ยังมี เพื่อลูก, หลาน, และ ชาติ ของเรา มีพรุ่งนี้ที่ดีกว่า. คณะผู้บริหารประเทศที่ไม่มีคำว่า “เสียสละ” ในพจนานุกรม จะทำให้สังคมเป็นเหมือนคนป่วยเจียนตายที่นอนฝันร้ายทุกคืน. ฉนั้น, การเสียสละไม่เพียงรักษามาตรฐานของสังคม, แต่ยังเป็นการยกระดับจิตใจของทุกคนให้สูงขึ้น. ศัพท์ และ สำนวนซึ่งมีความหมาย เสียสละ หากท่านเสียสละเวลาที่มีค่าอ่าน จะเป็นการเสียสละ และ เป็นความกรุณาต่อผู้เขียนเป็นอย่างยิ่ง, ได้แก่คำเหล่านี้:

1) Sacrifice: แซ็กระไฟส์ [transitive verb] to agree or decide to stop having something that is valuable, especially in order to gain something more important: ยินยอม หรือ ตัดสินใจ ยุติการมีบางสิ่งที่มีค่า, โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อได้รับบางสิ่งที่สำคัญมากกว่า: “เสียสละ”.
Ex1: He sacrificed a promising career to look after his kids. เขาเสียสละอนาคตที่สดใสเพื่อดูแลลูกๆของเขา.
Ex2
: James chose to sacrifice his position for his country. เจมส์ เลือกเสียสละตำแหน่งของเขาเพื่อประเทศของเขา.

2) Give up [transitive phrasal verb] to stop doing something, especially something that you do regularly: หยุดกระทำบางสิ่ง, โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บางสิ่งที่คุณทำเป็นประจำ: “ละทิ้ง”.
Ex1
: She gave up her job and started writing books. หล่อน ละทิ้งงานของหล่อน และ เริ่มเขียนหนังสือ.  
Ex2: Thomas gave up drinking and smoking over 5 years ago.ธ๊อมัส ละทิ่ง การดื่ม และ สูบบุหรี่ มากกว่า 5 ปีแล้ว.

3) Part with [transitive phrasal verb] to unwillingly give or sell something that is very important to you: ไม่เต็มใจ ให้ หรือ ขาย บางสิ่งที่สำคัญต่อคุณมาก: “ยอมเสีย”.
Ex1
:  I'm reluctant to part with any of my precious books. ฉันไม่เต็มใจยอมเสียเหล่าหนังสือที่มีค่าของฉัน.  
Ex2: We're reluctant to part with any of the puppies, but we need the money. เราไม่เต็มใจยอมเสียเหล่าลูกหมา, แต่เราต้องการเงิน.

4) Trade away [transitive phrasal verb] to let someone take a right, advantage etc from you - use this when you think someone is stupid to do this: .การให้ใครบางคน เอาสิทิ์, เอาเปรียบ ฯลฯ จากคุณ - ใช้คำนี้เมื่อคุณคิดว่าใครบางคนโง่ที่จะทำอย่างนั้น: “แลกเปลี่ยน (ที่ไม่คุ้ม)”.
Ex1: The Unions would be wrong to trade away their future for short-term financial gain. พวกสหภาพ ต้องผิดแน่ที่ยอมแลกเปลี่ยนอนาคตของพวกเขาสำหรับรายได้ที่สั้น.
Ex2: It's outrageous to trade away your right to vote in this way. มันช่างเลวร้ายเหลือเกินที่คุณแลกสิทธิ์ออกเสียงแบบนี้.

5) Let something go [verb phrase] to unwillingly give or sell something to someone, for example because they have won it from you or you cannot afford to keep it any longer: ไม่เต็มใจให้ หรือ ขาย บางสิ่งแก่ใครบางคน, ตัวอย่างเช่น เพราะพวกเขาได้เนื่องจากชนะคุณ หรือ คุณไม่สามารถที่จะรักษามันใว้อีกต่อไป: “ยอมเสียไป”.
Ex1: I’ve got nowhere to store all this chinaware, so I'm letting the whole lot go for $30. ฉันไม่มีที่ใหนที่จะเก็บถ้วยชามนี้, ดังนั้น ฉันจะยอมเสียมันไป $30.  Ex2: They've won for many years, and they're not going to let it go without a fight. พวกเขาได้มีชัยมาหลายปี, และ พวกเขาจะไม่ยอมเสียมันไปโดยไม่ต่อสู้.

“Real sacrifice lightens the mind of the doer and gives him a sense of peace and joy”.  Mohandas Gandhi: การเสียสละที่แท้จริงทำให้จิดใจของผู้กระทำสว่าง และ ทำให้ได้รับความสงบและ ความสุขใจ. สังคมไม่ก้าวหน้าเพราะมี นักฉวยโอกาส มากกว่า ผู้เสียสละ, เพราะคนส่วนมากไม่รู้จักคำว่า “ให้”. การให้ และ การเสียสละ ไม่ใช่การสูญเสีย, แต่เป็นการเพิ่มผลผลิต. ต้นไม้ต้องการผู้ให้น้ำจึงจะเติบโต, เช่นเดียวกับสังคม. หากผู้ใดเสียสละเพียงนิด, ผลตอบแทนก็จะได้น้อยนิด. แต่, หากผูใดเสียสละสิ่งที่ยิ่งใหญ่, ผลตอบแทนก็จะยิ่งใหญ่ตามมา, ซึ่งจะเกิดขึ้นโดยตรงต่อบุคคลนั้น, สังคม, และ ประเทศชาติ. “Thank you so much for sacrificing your precious time to read this article, I am forever grateful to you for that”. Amornie.

ย้อนกลับ

 
 
Rain. Inspiring story

“Life is a series of ups and downs. And, the sunshine follows the rain” ชีวิตมีขึ้น และ มีลง, และอาทิตย์ส่องแสงหลังฝนหยุดตก. เช่นเดียวกับชีวิตเรา. ก่อนที่เราจะประสบความสำเร็จ,  เราต้องต่อสู้กับอุปสรรค........
Would you? Very Funny
    วิธีที่จะทําให้ใครบางคน
ทําอะไร หรือให้อะไรแก่เรา
มีหลาย วิธีการ: อาทิเช่น; การเสนอ เงินตรา, ชื่อเสียง, และ ตําแหน่ง......
Sidewalk. Very funny

มีถนนสายหนึ่งชื่อ “Walking Street” ซึ่งมีคนแปลเป็นไทยว่า ถนนคนเดิน. จริงๆแล้ว, มีแม้กระทั่ง แมว, หมา, งู, “เฒ่าหัวงู (dirty old man)”, และ ช้างเดิน.........
 
 
 
I love emails, I kill phones!
© Copyright 2022 . Contact amornm@hotmail.com