AMORNIE.....THE ONE AND ONLY     อามอร์นี่...หนึ่งเดียวในโลกนี้ ไม่มีอามรนั้น หรือ อามรโน่น มีแต่อามอร์นี่
YOUPIK เริ่มต้นธุรกิจ ง่ายๆแค่ปลายนิ้ว ไม่ต้องสต็อกสินค้าเอง
เข้าถึงแบรนด์ชั้นนำ และ ผู้ผลิตที่ทำให้คุณสามารถร่วมสร้างและเติบโตธุรกิจไปด้วยกัน.

Start your business at your fingertips with zero stocks
.
Read more.
 
www.amornie.com>
Slang
Column
Articles
Quotes
About Amornie
Photos
English Question
 
 
LEARN TO MAKE MONEY
2 WEEKS DIET
2 WEEKS DIET
MEDICINE BOOK
USED BOOKS USED TEXTBOOKS
BE YOUNG AGAIN
Love Scent Pheromone
 


The Seven Deadly Sins
(เจ็ด บาปมหันต์)

         การที่มนุษย์ทั้งหลายในโลกใบนี้มีความสุขมากกว่าความทุกข์, และ มีปัญหามากกว่าทางออก. หาใช่เป็นเพราะว่าพวกเขาทั้งหลายขาดการศึกษา, แต่เป็นเพราะว่าพวกเขาขาดศีลธรรม. เช่นปัญหาการเงิน, ซึ่งเกิดขึ้นจากสาเหตุการหวังผลกำไรที่สูงมากเกินไป หรือ ใช้จ่ายเกินรายได้ที่มี; สิ่งแรกเกิดจาก ความละโมบ และ สิ่งที่สองคือ ความตะกละ. สิ่งที่ทำให้โลกมีปัญหามากที่สุด คือ ทุกคนต้องการแต่เงิน. โดยลืมไปว่า “Money can't buy happiness, love, and friendship. And happiness, love, and friendship do not necessarily require money”: เงินไม่สามารถซื้อความสุข, ความรัก, และ มิตรภาพได้. และ ทั้งความสุข, ความรัก, และ มิตรภาพไม่จำเป็นต้องใช้เงินเสมอไป. สังคมไร้ความสุข เพราะมนุษย์สร้างบาป. ตามคำสอนของศาสนาคริสต์ ในยุคกลาง หรือ  The Middle Ages (ช่วงเวลาในประวัติศาสตร์ของยุโรป ระหว่างปี 1100 และ 1500 Anno Domini: หลังคริสตกาล) บาปที่ร้ายแรงที่สุดที่มนุษย์ไม่พึงกระทำคือ เจ็ด บาปมหันต์, ซึ่งได้แก่บาปเหล่านี้:

1) Pride: ไพรด์: [uncountable] thinking you are better than other people: คิดว่าคุณดีกว่าคนอื่น: “หยิ่ง, ยโส, จองหอง, ทิฐ”.
Ex1
: His pride wouldn't allow him to ask for help. ความหยิ่งของเขาไม่อนุญาตให้เขาขอความช่วยเหลือ.
Ex2: You “ought to” (อ้อด ดะ/US) swallow your pride and call him. เธอควรกลืนทิฐิของเธอและโทรหาเขา.

2) Lust หรือ Lechery. Lust: ลัสท์ [uncountable and countable] very strong sexual desire: ปราถนาเพศสัมพันธ์อย่างมาก: “ราคะ”.
Ex1
: His feelings for Patty are pure lust. ความรู้สึกของเขาสำหรับ แพ็ดดิ่ คือราคะอย่างเดียว. Lechery: เล็ทฉะริ่ [uncountable] Old-fashioned: too much desire for sex: ศัพท์เก่า: ปราถนาเพศสัมพันธ์มากเกินไป: “ตัณหา”.
Ex2: There is a hint of lechery in his eyes. มีนัยของตัณหาในตาของเขา.

3) Envy: เอ็นฝิ่: [uncountable] disliking someone because they have things that you want and do not have: ไม่ชอบใครบางคน เพราะเขามีสิ่งที่คุณต้องการ และ คุณไม่มี: “อิจฉา”.
Ex1: She stared with envy at Robert's new car. หล่อนจ้องด้วยความอิจฉาที่รถยนต์ใหม่ของ รอเบิร์ท.
Ex2
: He watches the young man with envy. เขามองที่เด็กหนุ่มด้วยความอิจฉา.

4) Anger: แอ้งเก่อะร์ หรือ Wrath (แร็ธ: โกรธอย่างมาก) [uncountable] a strong feeling of wanting to hurt or criticize someone: ความรู้สึกที่ต้องการที่จะทำร้าย หรือ กล่าวว่าใครบางคนอย่างรุนแรง: “โมโห, โทสะ”.
Ex1
: Tom's face is filled with anger. หน้าของทอมเต็มไปด้วยความโกรธ.  
Ex2
: 'It's a lie!' Thomas shouted in anger. มันเป็นการโกหก!' ธ๊อมัส ตะโกนด้วยโทสะ.

5) Greed หรือ Avarice. Greed: กรีด [uncountable] a strong desire for more food, money, power, possessions etc than you need: ความปราถนาอย่างยิ่งต่ออาหาร, เงิน, อำนาจ, การเป็นเจ้าของ ฯลฯ มากกว่าความจำเป็น: “โลภ”.
Ex1: Greed caused his downfall. ความโลภเป็นสาเหตุความหายนะของเขา. Avarice: แอ้ฝะริส: [uncountable] Formal: a desire to have a lot of money that is considered to be too strong: เป็นทางการ: ปราถนาที่จะมีเงินมาก ซึ่งพิจารณาว่ามากเกินไป: “ละโมบ”.
Ex2: Because of his avarice habit, he committed crimes. เพราะนิสัยละโมบของเขา, ทำให้เขาก่ออาชญากรรม.

6) Gluttony: กลั้ททะนิ่ [uncountable] Formal: the bad habit of eating and drinking too much: เป็นทางการ: นิสัยการกิน และ การดื่มที่ไม่ดีเพราะมากเกินไป: “ตะกละ”.
Ex1:
Most people get fat due to their gluttony. คนส่วนมากอ้วนเพราะความตะกละของพวกเขา.
Ex2: If you can’t get rid your gluttonous habit, you’ll be short of money (penniless) every month. ถ้าคุณไม่สามารถกำจัดนิสัยตะกละของคุณ, คุณจะมีเงินไม่พอ (ไม่มีเงิน) ทุกเดือน.

7) Sloth: สลอธ/US; สโลธ/UK [uncountable] Formal: laziness: เป็นทางการ: เกียจคร้าน.
Ex1: Workers could be punished for sloth. เหล่าคนงานอาจจะถูกลงโทษสำหรับความเกียจคร้าน.
Ex2
: I suggest to him that he should overcome his sloth-like habits. ฉันแนะนำเขาว่าควรเอาชนะนิสัยที่เกียจคร้านของเขา.

“The seven virtues are faith, hope, charity, prudence, justice, fortitude, and temperance”. ความดีเจ็ดอย่างได้แก่ ความศรัทธา (ในศาสนา), ความหวัง, ความกรุณา, ความรอบคอบ, ความยุติธรรม, ความอดทน, และ ความดื่มกินพอควร. Envy คือ ความอิจฉา, ซึ่งเป็นบาปที่มีแล้วไม่สนุก. ผู้ที่มีบ้านหรูหรา, มีรถราคาแพง ไม่ได้หมายความว่าบุคคลนั้นมีความสุขมากกว่าคุณ – อย่าอิจฉาพวกเขา, เพราะพวกเขาอาจมีทุกข์มากกว่าคุณหลายสิบเท่า; ที่สำคัญที่สุด, “โปรดอย่าอิจฉาเหล่ามิจฉาชีพ, เพราะพวกเขาไม่รู้หรอกว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับพวกเขา, กับครอบครัวของพวกเขา, และ กับคนที่พวกเขารัก”.  Of the seven deadly sins, envy, anger, and pride are no fun at all. Y’all agree
?

ย้อนกลับ

 
 
Rain. Inspiring story

“Life is a series of ups and downs. And, the sunshine follows the rain” ชีวิตมีขึ้น และ มีลง, และอาทิตย์ส่องแสงหลังฝนหยุดตก. เช่นเดียวกับชีวิตเรา. ก่อนที่เราจะประสบความสำเร็จ,  เราต้องต่อสู้กับอุปสรรค........
Would you? Very Funny
    วิธีที่จะทําให้ใครบางคน
ทําอะไร หรือให้อะไรแก่เรา
มีหลาย วิธีการ: อาทิเช่น; การเสนอ เงินตรา, ชื่อเสียง, และ ตําแหน่ง......
Sidewalk. Very funny

มีถนนสายหนึ่งชื่อ “Walking Street” ซึ่งมีคนแปลเป็นไทยว่า ถนนคนเดิน. จริงๆแล้ว, มีแม้กระทั่ง แมว, หมา, งู, “เฒ่าหัวงู (dirty old man)”, และ ช้างเดิน.........
 
 
 
I love emails, I kill phones!
© Copyright 2022 . Contact amornm@hotmail.com