AMORNIE.....THE ONE AND ONLY     อามอร์นี่...หนึ่งเดียวในโลกนี้ ไม่มีอามรนั้น หรือ อามรโน่น มีแต่อามอร์นี่
YOUPIK เริ่มต้นธุรกิจ ง่ายๆแค่ปลายนิ้ว ไม่ต้องสต็อกสินค้าเอง
เข้าถึงแบรนด์ชั้นนำ และ ผู้ผลิตที่ทำให้คุณสามารถร่วมสร้างและเติบโตธุรกิจไปด้วยกัน.

Start your business at your fingertips with zero stocks
.
Read more.
 
www.amornie.com>
Slang
Column
Articles
Quotes
About Amornie
Photos
English Question
 
 
LEARN TO MAKE MONEY
2 WEEKS DIET
2 WEEKS DIET
MEDICINE BOOK
USED BOOKS USED TEXTBOOKS
BE YOUNG AGAIN
Love Scent Pheromone
 
 
 

Freedom of the Press II

พระราชบัญญัติการพิมพ์ พ.ศ. 2484/ค.ศ. 1941 มาตรา 41

            The Printing Act B.E. (Buddhist Era) 2484/A.D. (Anno Domini: แอโน ด๊อมะนิ่) 1941. Article 41 หรือ พระราชบัญญัติการพิมพ์ พ.ศ. 2484/ค.ศ. 1941 มาตรา 41 กล่าวไว้ว่า: Officials or employees in the private sector in newspaper, radio, or television broadcasting businesses shall enjoy the liberty to present news and express their opinions under the constitution without the mandate of any state agency, state enterprise, or the owner of such businesses unless it is contrary to their professional ethics. เจ้าหน้าที่ หรือ ลูกจ้าง ในธุรกิจหนังสือพิมพ์, วิทยุ, หรือ โทรทัศน์ ต้องได้รับสิทธิ์เสรีภาพในการนําเสนอข่าว และ แสดงความคิดเห็นของตนเองภายใต้รัฐธรรมนูญ โดยปราศจากคําสั่งบังคับของ องค์กรของรัฐ, บริษัทของรัฐบาล, หรือ เจ้าของสื่อ นอกเสียจาก การนําเสนอขัดแย้งต่อหลักจรรยาของอาชีพสื่อ.

ตัวอย่างของการละเมิดมาตรา 41 คือ กรณีของคณะผู้บริหารของบริษัท ITV ทําการบังคับผู้สื่อข่าวจํานวนหลายสิบคนที่นําเสนอและรายงานคดีซุกหุ้นของผู้นําให้พ้นจากตําแหน่ง โดยปราศจากเหตุผลที่ดีพอ – ทุกคนน่าจะทราบดีว่าสาเหตุที่แท้จริงคืออะไร – ใครเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ ่ในขณะนั้น? การฟ้องร้องจึงเกิดขึ้น – 1 ปีให้หลังเหล่าผู้สื่อข่าวชนะคดีและได้รับเงินเดือนที่ค้างชําระในช่วงที่ว่างงานพร้อมทั้งได้รับสิทธิ์ให้กลับมาดํารงตําแหน่งเดิมที่ตนเคยรับผิดชอบ. คดีนี้ถือว่าเป็นคดีประวัติศาสตร์, ซึ่งคดีนี้จะเป็นบรรทัดฐานและจะถูกนํามาใช้ในการตัดสินคดีที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันในอนาคต. แต่ที่สําคัญที่สุดคือ, มาตรา 41 ศักดิ์สิทธิ์ และ ความยุติธรรมยังมีสําหรับหมู่ผู้กล้าที่ต่อสู้และเผชิญหน้ากับอํานาจมืด.ศัพท์ที่นําเสนอสําหรับฉบับนี้คือศัพท์ที่ติดค้างมาจากฉบับที่ผ่านมาซึ่งได้แก่:

8) Commentator: คอมเม็นเทเท่อะร์ [countable noun] someone on television or radio who describes an event as it is happening, especially a sports game. ใครบางคนในโทรทัศน์ หรือ วิทยุ ผู้ซึ่งบรรยายเหตุการณ์ที่กําลังเกิดขึ้น, โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเล่นกีฬา: “ผู้บรรยายกีฬา”.
Ex1
: She was the former a college basketball commentator. หล่อนเคยเป็นอดีตผู้บรรยายกีฬาบาสเก็ตบอลมหาลัย.
Ex2
: Parcells, the former New York Giants coach, later became a sports commentator on television. พาร์เซลส์, อดีตผู้ฝึกสอนทีม นูว ยอร์ค, ภายหลังกลายเป็นผู้บรรยายกีฬาในโทรทัศน์.

9) Host: โฮสท์ [countable noun] someone who introduces the people on a show and who talks to people or about reports or scenes included in the program - use this especially about talk shows, game shows, or quiz shows. ใครบางคนผู้ซึ่งแนะนําผู้คนในรายการ และ คุยกับผู้คน หรือ คุยข่าว หรือ คุยเกี่ยวกับละครที่มีในรายการ – ใช้คํานี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับ รายการคุย, รายการละเล่น, หรือ รายการซักไซ้: “พิธีกร”
Ex1: Jay Leno, the host of the "Tonight" show. เจย์ เลโน, พิธีกรของรายการ “คืนนี้”
Ex2: Amornie is the host of a program that teaches the English language on Banglamung Cable TV. อาม๊อร์นิ่เป็นพิธีกรของรายการที่สอนภาษา อังกฤษ ใน บางละมุง เคเบิ้ล ทีวี.

10) Announcer: อะเน๊าเส่อะ: American English [countable noun] someone on a television or radio program who tells you what the program will be about, or who tells you about a sports game as it is happening. อเมริกัน อังกฤษ ใครบางคนในโทรทัศน์ หรือ รายการวิทยุผู้ซึ่งบอกคุณเกี่ยวกับรายการว่าจะเป็นเช่นไร, หรือ ผู้ซึ่งบอกคุณเกี่ยวกับกีฬาในขณะที่มันกําลังเกิดขึ้น: “ผู้ประกาศ”
Ex1: Sam was the radio announcer for the Phoenix Suns' games before moving to network television. แซมเคยเป็นผู้ประกาศวิทยุในเกมส์การแข่งขันสําหรับ ฟี๊นิกส์ ซันส์ ก่อนย้ายสู่เครือข่ายโทรทัศน์.
Ex2: The announcer said that the contestants had been chosen at random.ผู้ประกาศกล่าวว่าผู้แข่งขันได้ถูกเลือกแบบสุ่ม.

11) Presenter: พรีเซ็นเท่อะ British English [countable noun] someone on a television or radio program who tells you what the program will be about, and introduces the other people in it. American Equivalent: “host”. อังกฤษ อังกฤษ ใครบางคนในโทรทัศน์ หรือ รายการวิทยุ ผู้ซึ่งบอกคุณเกี่ยวกับรายการว่าจะเป็นเช่นไร, และ แนะนําผู้คนที่ร่วมรายการ. อเมริกัน อังกฤษ เทียบเท่า: โฮสท์: “พิธีกร”.
Ex1
: Mike, the radio presenter, has also written several novels. ไม้ค์, พิธีกรวิทยุ, ได้เขียนนิยายมาหลายเล่มอีกด้วย.
Ex2
: In the last few weeks she became a local television presenter. ใน 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาหล่อนได้กลายเป็นพิธีกรโทรทัศน์ท้องถิ่น.

12) Interviewer: [countable noun] someone who asks a famous person questions on television, for example about his/her personal experiences, political opinions etc. ใครบางคนผู้ซึ่งถามคําถามเหล่าบุคคลที่มีชื่อเสียงในโทรทัศน์, เช่นถามเกี่ยวกับประสบการณ์ส่วนตัวของพวกเขา, ความคิดเห็นด้านการเมือง ฯลฯ: “นักสัมภาษณ์”. 
Ex1: He-man is seen as a tough interviewer who rarely lets politicians off the hook. ฮี-แมน ได้ถูกมองว่าเป็นนักสัมภาษณ์ทีดุดันผู้ซึ่งแทบที่จะไม่ปล่อยให้เหล่านักการเมืองรอดไปได้.
Ex2
: She actually told interviewers that the first lady she admired most was Barbara Bush! หล่อนจริงๆแล้วได้บอกผู้สัมภาษณ์ว่าสตรีอันดับหนึ่งที่หล่อนชื่นชมมากทีสุดคือ บ๊าร์บะหระ บุ๊ฉ.

13) The press: people who write reports for newspapers, radio, or television, considered as a single group. เหล่าผู้คนผู้ซึ่งเขียนรายงานสิ่งที่เกิดขึ้นสําหรับหนังสือพิมพ์, วิทยุ, หรือ โทรทัศน์, ได้ถูกพิจารณาเป็นกลุ่มเดียว: “สื่อมวลชน”
Ex1
: Freedom of expression and the freedom of the press have been threatened by a leader. เสรีภาพของการแสดงความเห็น และ เสรีภาพของสื่อ ได้ถูกคุกคามโดยผู้นํา.
Ex2
: There was a lot of speculation “in the press” (in the newspapers) that the Prime Minister was about to resign. มีการคาดการณ์อย่างมากมายในหนังสือพิมพ์ว่านายกรัฐมนตรีใกล้จะลาออก.

14) The media: newspapers, radio, and television, considered as a single group. หนังสือพิมพ์, วิทยุ, และ โทรทัศน์, ได้ถูกพิจารณาเป็นกลุ่มเดียว. “สื่อสารมวลชน”
Ex1
: The scandal was widely reported in the national media. เรื้องอื้อฉาวได้ถูกรายอย่างแพร่หลายในสื่อสารระดับชาติ.
Ex2
: The media can report almost anything about politics. หนังสือพิมพ์, วิทยุ, และ โทรทัศน์ สามารถที่จะรายงานเกือบทุกสิ่งที่เกี่ยวกับการเมือง. จริงเหรอ? ไม่โดนไล่ออก, ไม่โดนฟ้อง, ไม่โดนเซ็นเซ่อร์, ไม่โดนขู่ฆ่า, ไม่โดนอุ้ม?

จรรยาบรรณ (Code of conduct/behavior/ethics) ของผู้ที่ประกอบอาชีพสื่อจะมีอยู่กับสื่อมืออาชีพเท่านั้น. พวกเขามีอุดมการณ์และหลักการในการดํารงชีพและจะนําเสนอข่าวสาร และรายงานความเป็นจริงต่อสาธารณะชนตลอด - โดยยึดหลักผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งเสมอ. ในขณะเดียวกัน, ผู้บริโภคข่าวสารควรตระหนักเสมอว่าใครก็ตามที่สามารถควบคุมสื่อได้บุคคลนั้นสามารถที่จะนําเสนอข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเองและทําลายผู้ที่ไม่เห็นด้วย, และข่าวสารที่ท่านได้รับโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากสถานีโทรทัศน์และวิทยุอาจจจะไม่มีความจริงอยู่เลย. ถ้าท่านสังเกตดีๆ, ท่านจะเห็นบุคคลเดียวที่เป็นข่าวและกล่าวโจมตีคนอื่นอยู่เสมอโดยไม่ให้โอกาสผู้ที่ตนเองกล่าวโจมตีได้มีโอกาสได้ชี้แจงแถลงไข. การนําเสนอข้อมูลเท็จ, ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเอง, และ เป็นเพียงผู้เดียวที่เผยแพร่ข่าวสารคือ “Propaganda”(พร็อบพะแกนดะ:  information which is false or which emphasizes just one part of a situation, used by a government or political group to make people agree with them) หรือ “การโฆษณาชวนเชื่อ” สติ คือ ปัญญา. ผู้บริโภคข่าวสารหากขาดในสิ่งนี้แล้ว, เขาจะเป็นเครื่องมือที่ดีของผู้ที่ไม่หวังดีต่อประเทศชาติ; ฉะนั้น, อย่าชื่อทุกสิ่งที่ท่านได้ยิน, เห็น, หรือ อ่าน. That’s all folks. I must keep repeating what I’ve said earlier that don’t believe everything you hear, see, listen, or read, but before you do, you must “take everything with a grain of salt (US)/a pinch of salt (UK)” (ฟังหูไว้หู). Let freedom ring! Adios.

ย้อนกลับ

 
 
Rain. Inspiring story

“Life is a series of ups and downs. And, the sunshine follows the rain” ชีวิตมีขึ้น และ มีลง, และอาทิตย์ส่องแสงหลังฝนหยุดตก. เช่นเดียวกับชีวิตเรา. ก่อนที่เราจะประสบความสำเร็จ,  เราต้องต่อสู้กับอุปสรรค........
Would you? Very Funny
    วิธีที่จะทําให้ใครบางคน
ทําอะไร หรือให้อะไรแก่เรา
มีหลาย วิธีการ: อาทิเช่น; การเสนอ เงินตรา, ชื่อเสียง, และ ตําแหน่ง......
Sidewalk. Very funny

มีถนนสายหนึ่งชื่อ “Walking Street” ซึ่งมีคนแปลเป็นไทยว่า ถนนคนเดิน. จริงๆแล้ว, มีแม้กระทั่ง แมว, หมา, งู, “เฒ่าหัวงู (dirty old man)”, และ ช้างเดิน.........
 
 
 
I love emails, I kill phones!
© Copyright 2022 . Contact amornm@hotmail.com