AMORNIE.....THE ONE AND ONLY     อามอร์นี่...หนึ่งเดียวในโลกนี้ ไม่มีอามรนั้น หรือ อามรโน่น มีแต่อามอร์นี่
YOUPIK เริ่มต้นธุรกิจ ง่ายๆแค่ปลายนิ้ว ไม่ต้องสต็อกสินค้าเอง
เข้าถึงแบรนด์ชั้นนำ และ ผู้ผลิตที่ทำให้คุณสามารถร่วมสร้างและเติบโตธุรกิจไปด้วยกัน.

Start your business at your fingertips with zero stocks
.
Read more.
 
www.amornie.com>
Slang
Column
Articles
Quotes
About Amornie
Photos
English Question
 
 
LEARN TO MAKE MONEY
2 WEEKS DIET
2 WEEKS DIET
MEDICINE BOOK
USED BOOKS USED TEXTBOOKS
BE YOUNG AGAIN
Love Scent Pheromone
 
 
 

Travel version 2.0
(Bigger. Longer. Uncut. Uncensored)

                ช่วงนี้, ภาครัฐบาลและเอกชนกำลังโปรโมตการท่องเที่ยว, เพราะว่ามันเป็นฤดู โลว์ซีซั่น. มันทำให้ผมนึกถึงศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางและท่องเที่ยว. ถ้าท่านเปิดในพจนานุกรม,คำเหล่านี้จะแปลว่าท่องเที่ยวและเดินทาง: Travel, tour, journey, trip, excursion, expedition, trek, และ voyage. คุณเคยสงสัยไหมว่าคำเหล่านี้มีความหมายแตกต่างกันอย่างไร? ขอเริ่มต้นจากคำว่า:

1) Travel (แทร๊เฝิ่ล): to make a journey from one place to another - use this to talk about going to a place that is a long way from your home or when you are going to many different places. ทําการเดินทางจากสถานที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง – ใช้คํานี้เพื่อพูดเกี่ยวกับการเดินทางไปยังสถานที่หนึ่งซึ่งไกลจากบ้านของคุณหรือคุณกําลังไปยังหลายสถานที่. 
Ex1:
We traveled from “New Hampshire” (NH a state that has many lakes, mountains, and old buildings. It was one of the 13 original states of the US, and was the first to publicly announce its intention to become independent from Britain on July 4th, 1776) to California by car. เราเดินทางจาก นูว แฮ้มเฉ่อะร์ ไปยัง แคลิฟอร์เนีย โดยรถยนต์.
Ex2: Traveling
in Thailand can do every month. เที่ยวเมืองไทยไปได้ทุกเดือน.

2) Tour: a journey for pleasure during which you visit several different towns, areas etc. A tour is also an organized journey made by an entertainer, sports team, or politician in order to perform, play, or speak in several places. การเดินทางเพื่อความเพลิดเพลินซึ่งคุณเยี่ยมชมหลายเมือง, หลายพื้นที่ ฯลฯ. Tour ยังเป็นการเดินทางที่จัดขึ้นโดยผู้ประกอบอาชีพบันเทิง, ทีมกีฬา, หรือ นักการเมือง เพื่อที่จะแสดง, เล่น, หรือ พูด ในหลายสถานที่.
Ex1:
We are going to tour Europe. เราจะเดินทางท่องเที่ยวในยุโรป.
Ex2:
He is in Arizona and touring Phoenix and Tucson. เขาอยุ่ในแอริโซ๊หนะและกําลังท่องเที่ยวเมือง ฟี๊นิกซ์ และ ทู้ซอน.

3) Journey เจ๊อร์นิ่ย์: a trip from one place to another, especially a long one. การเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง, โดยเฉพาะการอย่างยิ่งการเดินทางไกล.
Ex1:
It was a long train journey to Miami, “Florida” (FL a state in the southeastern US. Florida has warm weather all year round, and many older people go there to live when they have stopped working). มันเป็นการเดินทางที่ไกลโดยรถไฟสู่ ไมแอ๊มิ่, ฟล๊อริดะ.  
Ex2:
The return journey was “uneventful” (adjective: with nothing exciting or unusual happening). ช่วงของการเดินทางกลับไม่มีอะไรตื่นเต้นเกิดขึ้นเลย.

4) Trip: a journey in which you go to a place, stay there for a short time, and then come back. In American English, trip can be used to mean any journey. การเดินทางซึ่งคุณไปยังสถานที่หนึ่ง, อยู่ที่นั้นชั่วคราว, แล้วกลับมา. ในภาษา อังกฤษ แบบอเมริกัน, Trip หมายถึงการเดินทางใดๆก็ได้.
Ex1: They decided to take “a trip/go on a trip” to “Paris” (แพ๊ริส: the capital city of France, on the River Seine. Many people think of Paris as a very romantic city where many famous artists lived, especially in the 19th and early 20th centuries). พวกเขาได้ตัดสินใจที่จะเดินทางไป ปารีส.
Ex2: Did you enjoy your trip to “Disney World” (a very large park near the US city of Orlando, Florida)? คุณไปเที่ยว ดิ๊สนิ่ เวิลด์ สนุกใหม?

5) Excursion: เอ็กซ์เกอฉั่น: เป็นคำที่ไม่ค่อยเห็นบ่อยในบ้านเรา: a short journey arranged so that a group of people can visit a place of interest, especially while they are already on vacation. การเดินทางไม่ไกลถูกจัดขึ้นเพื่อให้กลุ่มคนสามารถเยี่ยมชมสถานที่ซึ่งน่าสนใจ, โดยเฉพาะช่วงที่พวกเขาอยู่ในระหว่างการพักร้อน.
Ex1:
Included in the tour is an excursion to “the Grand Canyon” (a very large, deep GORGE in the southwestern U.S., in the state of Arizona).   รวมอยู่ในการเดินทางคือการแวะชม แกรนด์ แคนยั่น.
Ex2: We went on an excursion to “the Great Wall of China” (a large strong wall that was built across northern China during the third century BC to protect the country against enemy armies. It is over 2000 kilometers long). เราได้เดินทางไปเยี่ยมชมกําแพงเมืองจีน.

6) Expedition: เอ็กสปะดิ๊ฉั่น:  a long journey, especially one made by a group of people, to visit a dangerous place or a place that has never been visited before.  การเดินทางไกล, โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเดินทางเป็นกลุ่ม,เพื่อเยี่ยมชมสถานที่อันตรายหรือสถานที่ซึ่งยังไม่มีใครไปเยือนมาก่อน.
Ex1:
The purpose of this expedition was to explore the North Canada coastline. จุดประสงค์ในการผจญภัยครั้งนี้คือการสํารวจฝั่งทะเลเหนือของ แคนาดา.
Ex2
: He went on an expedition to “Borneo” (บ๊อร์นิโอ่ะ: the largest island of the Malay “Archipelago”[อ๊าร์กะพ้าละโก่ะ: a group of many islands] in southeast Asia). เขาไปผจญภัยที่เกาะบอร์เนียว.

7) Trek: เทร็ค: a long and difficult journey, for example over mountains or through forests, especially when you are walking. Some people also go on treks for interest and enjoyment. การเดินทางไกลและมีอุปสรรค, อาทิเช่น บนภูเขา หรือ สู่ป่า, โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณต้องเดิน. คนบางกลุ่มทําเพราะเป็นสิ่งที่พวกเขาชอบและเพื่อความสนุก.
Ex1: I took my backpack and joined some Nigerian friends for a trek in the “Sahara” (ซะแห๊ระ: the world's largest desert, which covers a very large area of North Africa). ฉันหิ้วเอากระเป๋าสะพายของฉันและร่วมกับกลุ่มเพื่อนๆไนจี่เรี่ยนเดินตลุยทะลทราย ซาหาร่า.
Ex2: The team is preparing for two weeks trek across the “Himalayas” (ฮิมะเลอัส: a long range of mountains in southern Asia which includes the highest mountain in the world, Mount “Everest”: เอ็ฝฝริสท์). ทีมกําลังเตรียมพร้อมสําหรับ สองสัปดาห์ ในการเดินข้ามเขา หิมาลัย.

8) Voyage: ฝ๊อยอิจ: A long journey in a boat, ship, spacecraft. ถ้าออกเสียงแบบฝรั่งเศส,จะเป็น โฝ้ย๊าจ. การเดินทางไกลใช้กับการเดินทางโดยเรือ, เรือใหญ่,หรือ ยานที่ใช้เดินทางในอวกาศ.
Ex1:
The voyage from England to India used to take six months. การเดินทางโดยเรือใหญ่สมัยก่อนจากอังกฤษ สู่ อินเดีย ใช้เวลา หกเดือน.
Ex2: In those days, the voyage to “Tonga” (a country consisting of about 170 small islands in the southwest Pacific Ocean. Capital: Nuku'alofa: นูคูอะล้อฟะ: It is ruled by a king and is a member of the British Commonwealth) was long and dangerous. ในอดีต,การเดินทางโดยเรือใหญ่ไปสู่ ท๊องกะ ใช้เวลานานและอันตราย.

รัฐบาลมีนโยบายที่จะดึงนักท่องเที่ยวหลายสิบล้านคนเข้าประเทศนั้นมันเป็นความคิดที่ดี,แต่มันต้องใช้งบมากและความเป็นไปได้ไม่ค่อยสูง. ทำไมเราไม่มาเน้นการบริการ, การพัฒนาสาธารณูปโภค, อาหาร, การจราจร, ความสะอาด, ห้องน้ำ, และ เผยแพร่วัฒนธรรมไทยแก่นักท่องเที่ยวแทนละครับ?ถ้าการบริการเรายอดเยี่ยมและสาธารณูปโภคของเราไม่ด้อยกว่าประเทศพัฒนาทั้งหลาย,ผมรับรองได้ว่าคนที่เดินทางมาจะประทับใจ. และเมื่อพวกเขากลับประเทศเขาแล้ว,พวกเขาจะเป็นผู้โฆษณาให้เราเป็นอย่างดี. ในทางตรงกันข้าม, ถ้าเราทำไม่ดี, เราก็แย่เหมือนกันนะท่าน. คุณจะระดมเงินเป็นหมื่นล้านเพื่อให้พวกเขามาเที่ยวบ้านเราครั้งเดียวหรือ? That’s it for this week. If you plan a trip, please don’t drink and drive. If you drive, please don’t drink. Drive and drink responsibly! And, don’t forget that a great journey starts from a small step. Take care because I care, but most importantly you all take it easy. See you all in my dream. Have a safe trip wherever you go. Adios!

ย้อนกลับ

 
 
Rain. Inspiring story

“Life is a series of ups and downs. And, the sunshine follows the rain” ชีวิตมีขึ้น และ มีลง, และอาทิตย์ส่องแสงหลังฝนหยุดตก. เช่นเดียวกับชีวิตเรา. ก่อนที่เราจะประสบความสำเร็จ,  เราต้องต่อสู้กับอุปสรรค........
Would you? Very Funny
    วิธีที่จะทําให้ใครบางคน
ทําอะไร หรือให้อะไรแก่เรา
มีหลาย วิธีการ: อาทิเช่น; การเสนอ เงินตรา, ชื่อเสียง, และ ตําแหน่ง......
Sidewalk. Very funny

มีถนนสายหนึ่งชื่อ “Walking Street” ซึ่งมีคนแปลเป็นไทยว่า ถนนคนเดิน. จริงๆแล้ว, มีแม้กระทั่ง แมว, หมา, งู, “เฒ่าหัวงู (dirty old man)”, และ ช้างเดิน.........
 
 
 
I love emails, I kill phones!
© Copyright 2022 . Contact amornm@hotmail.com