AMORNIE.....THE ONE AND ONLY     อามอร์นี่...หนึ่งเดียวในโลกนี้ ไม่มีอามรนั้น หรือ อามรโน่น มีแต่อามอร์นี่
YOUPIK เริ่มต้นธุรกิจ ง่ายๆแค่ปลายนิ้ว ไม่ต้องสต็อกสินค้าเอง
เข้าถึงแบรนด์ชั้นนำ และ ผู้ผลิตที่ทำให้คุณสามารถร่วมสร้างและเติบโตธุรกิจไปด้วยกัน.

Start your business at your fingertips with zero stocks
.
Read more.
 
www.amornie.com>
Slang
Column
Articles
Quotes
About Amornie
Photos
English Question
 
 
LEARN TO MAKE MONEY
2 WEEKS DIET
2 WEEKS DIET
MEDICINE BOOK
USED BOOKS USED TEXTBOOKS
BE YOUNG AGAIN
Love Scent Pheromone
 

Urgent
(Most important)

อะไรมาก่อน, เข็มทิศ หรือ เส้นทาง? ก่อนที่เราจะสามารถไปทิศทางใด หรือ ใช้อุปกรณ์ใหนเป็นเครื่องมือช่วยเหลือ, มันสำคัญอย่างมากที่คุณจะต้องรู้ว่าจะไปทางใด, และ รู้ว่าอะไรต้องปฏิบัติก่อน. "Where you are headed is more important than how fast you are going" หนทางที่คุณจะไปสำคัญมากกว่าความเร็วที่คุณไป.  “We can do anything, but we can't do everything at the same time. เราสามารถทำได้ทุกสิ่ง, แต่เราไม่สามารถทำทุกอย่างได้ในเวลาเดียวกัน. การกำหนดวาระสำหรับสิ่งที่ต้องทำถือว่าสำคัญ, แต่ไม่สำคัญเท่าการรู้ว่าสิ่งใดต้องทำก่อน และ ทำหลัง. ผู้ที่ประสบความสำเร็จคือผู้ที่รู้ว่าอะไรเป็นความสำคัญอันดับแรก และ จัดการกับสิ่งนั้นก่อน. ศัพท์ที่มีความหมายว่าสิ่งที่มีความสำคัญอันดับแรก และ ต้องการการดูแลอย่างเร่งด่วนได้แก่กลุ่มคำเหล่านี้:

1) The most important (อิมพ๊อร์ทอึ่นท์): an important event, decision,
problem etc has a big effect or influence on people's lives or on events in
the future: เหตุการณ์ที่สำคัญ, การตัดสินใจ, ปัญหา ฯลฯ มีผลกระทบ หรือ
อิทธิพล ต่อชีวิตผู้คน หรือ เหตุการณ์ในอนาคตอย่างมาก.
Ex1
: For Christians
(คริ๊สซึ่น), this is the most important day of the year: สำหรับชาวคริส, นี่คือวันที่สำคัญมากที่สุดของปี.
Ex2
: If there is a fire, the most important thing is to get all the students out of the building immediately. ถ้าเกิดเพลิง, สิ่งที่สำคัญมากที่สุดคือให้นักเรียนทั้งหมดออกจากตึกในทันที.

2) Priority: ไพรอ๊อระทิ่ [countable/uncountable noun] the most important
thing, which needs to be dealt with before anything else or given more
attention than anything else: สิ่งที่สำคัญที่สุด, ซึ่งต้องการการดูแลก่อนสิ่งอื่นใด
หรือ ให้ความสนใจมากกว่าสิ่งใดๆ.
Ex1: The children are our first priority. เด็กๆคือความสำคัญอันดับแรกสำหรับเรา.
Ex2: With so little money available
(
อะเฝ้เลอะเบิล), repairs must remain a “low priority” (not important and
not needing attention soon). ด้วยเงินที่มีอยู่น้อยนิด, การซ่อมแซมยังคงต้องอยู่ในระดับต่ำ.

3) Urgent: เอ๊อเจิ่นท์ [adjective] something that is urgent must be dealt
with or done as soon as possible, especially because something very bad
could happen if it is not: บางสิ่งด่วนที่ต้องจัดการ หรือ ทำให้เสร็จทันที, โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพราะว่าสิ่งที่ไม่ดีอาจเกิดขึ้นถ้าไม่ได้รับการจัดการในทันที.
Ex1: He is in urgent need of medical attention (อะเท้นฉั่น). เขาต้องการความเอาใจใส่ด้านการแพทย์อย่างด่วน.
Ex2
: The report called for urgent action to reduce lead in “gasoline/US; petrol/UK”. รายงานเรียกร้องสำหรับการกระทำที่เร่งด่วนเพื่อลดระดับสารตะกั่วในน้ำมัน.

4) Be at the top of the agenda/ be high on the agenda: [verb phrase] to be the most important and urgent of all the things that have to be done, especially by a government or company: เป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุด และ ด่วนมากที่สุดของสิ่งที่คุณต้องทำ, โดยเฉพาะอย่างยิ่งโดยรัฐบาล หรือ บริษัท.
Ex1
: Getting inflation (การสูบลม, การอัดลม, ภาวะเงินเฟ้อ) down is at the top of the agenda. การทำให้ภาวะเงินเฟ้อลดลงคือสิ่งที่สำคัญมากที่สุด
Ex2
: At first, the issue(อิ๊ฉฉู: ประเด็น) would not seem to be high on the agenda. ตอนแรก, ประเด็นปัญหาดูเหมือนว่าไม่น่าจะเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่สุด.

5) Take precedence (เพร๊สสิเด้นส: การมาก่อน การอยู่หน้า) over [verb phrase] If someone or something takes precedence over someone or something else, they are more important and need to be dealt with first: ถ้าใคร หรือ สิ่งใหน อยู่อันดับแรกก่อนใคร หรือ สิ่งใหน, คนเหล่านี้ หรือ สิ่งเหล่านี้ต้องถูกดูแลก่อน.
Ex1
: Do we want a society where appearance takes precedence over skill or virtue (เฝ้อชู: คุณความดี, คุณธรรม)? เราต้องการสังคมที่เปลือกภายนอกมีความสำคัญอันดับแรกเหนือทักษะ หรือ ความดี?
Ex2
: Guests were seated in order of precedence. แขกถูกจัดให้นั่งตามลำดับความสำคัญ.

6) Overriding [adjective before noun] overriding need/concern/
consideration etc; the thing that is most important and must be dealt with
before anything else: สิ่งที่สำคัญมากที่สุด และ ต้องได้รับการจัดการก่อนสิ่งใด.
Ex1: Their overriding concern is with efficient (อิฟี้ฉั่นท์) crime control. สิ่งที่พวกเขาห่วงใยเหนื่อสิ่งอื่นใดคือประสิทธิภาพของการควบคุมอาชญากรรม.
Ex2
: The overriding need here is to end the civil war. สิ่งที่สำคัญมากที่สุดเหนือสิ่งใคคือการจบสิ้นสงครามกลางเมือง.

7) Paramount: แพ๊ระเม้านท[adjective] Formal: more important than anything else: เป็นทางการ: สำคัญมากกว่าสิ่งอื่นใด.
Ex1: For him the power of love is paramount. สำหรับเขาอณุภาพของความรักเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุด.
Ex2: The patients' wishes and needs are paramount and they must always
come before our own. ความปราถนา และ ความต้องการของคนใข้เป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดเหนือสิ่งใด และ ต้องมาก่อนความต้องการของเราเสมอ.

การจัดระดับความสำคัญคือกระบวนการ, ซึ่งทำให้ลดระดับความซับซ้อนของปัญหาให้อยู่ในระดับที่สามารถจัดการได้. สาเหตุที่สำคัญประการหนึ่งที่ทำให้คนล้มเหลวในชีวิต หรือ ไปไม่ถึงเป้าหมายที่วางใว้ คือ การใช้เวลาของตัวเองจัดการกับสิ่งที่สำคัญอันดับสาม, สี่, ห้า มาเป็นสิ่งที่สำคัญอันดับแรกของชีวิต. ตราบใดที่คุณยังไม่รู้ว่าอะไรมาก่อน, ไม่รู้ว่าอะไรมาหลัง, อย่าหวังที่จะประสบความสำเร็จในชีวิต. “Our top priority is to motivate Thai youngsters to reject the abuse of illegal drugs, tobacco, and alcohol” สิ่งที่สำคัญอันดับแรกของเรา, คือกระตุ้นให้เยาวชนปฎิเสธการใช้ยาเสพติดโดยไม่ยั้งคิด, ยาสูบ, และ สุรา. “I believe we should have no higher priority than investing in our children's classrooms and in their future” ผมเชื่อว่าเราไม่มีอะไรที่จะสำคัญเป็นอันดับแรกที่เหนือกว่าการลงทุน ในห้องเรียนของเด็กๆ และ ในอนาคตของพวกเขา. “Unless we make education a priority, an entire generation of Thais could miss out on the Thai dream”. นอกเสียจากว่าเราทำการศึกษาให้เป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดอันดับแรก, เยาวชนไทยทั้งหลายจะไปไม่ถึงฝัน. For all men: Being a gentleman is the number one priority. For everyone: Make service your first priority, not success and success will follow. And, do not forget to set priorities for your goals. Adios!ย้อนกลับ

 
 
Rain. Inspiring story

“Life is a series of ups and downs. And, the sunshine follows the rain” ชีวิตมีขึ้น และ มีลง, และอาทิตย์ส่องแสงหลังฝนหยุดตก. เช่นเดียวกับชีวิตเรา. ก่อนที่เราจะประสบความสำเร็จ,  เราต้องต่อสู้กับอุปสรรค........
Would you? Very Funny
    วิธีที่จะทําให้ใครบางคน
ทําอะไร หรือให้อะไรแก่เรา
มีหลาย วิธีการ: อาทิเช่น; การเสนอ เงินตรา, ชื่อเสียง, และ ตําแหน่ง......
Sidewalk. Very funny

มีถนนสายหนึ่งชื่อ “Walking Street” ซึ่งมีคนแปลเป็นไทยว่า ถนนคนเดิน. จริงๆแล้ว, มีแม้กระทั่ง แมว, หมา, งู, “เฒ่าหัวงู (dirty old man)”, และ ช้างเดิน.........
 
 
 
I love emails, I kill phones!
© Copyright 2022 . Contact amornm@hotmail.com